Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

* TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE – VŠEOBECNÝ PREHĽAD (3.) A LESNÍCTVO *

Novelou zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP“) sa okrem iného dopĺňa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce overovať odborné vedomosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou Národným inšpektorátom práce. V tomto vydaní časopisu opäť prinášame sériu testových otázok nielen zo všeobecného prehľadu, ale tentoraz aj z oblasti lesníctva, prostredníctvom ktorých si môžete preveriť svoje vedomosti.

(pokračovanie z predchádzajúcich čísiel)
 
116. Výrobca je povinný zabezpečiť pred uvedením určeného výrobku na trhu podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.:
a)
 1. aby bol výrobok navrhnutý a vyrobený podľa základných požiadaviek;
 2. aby výrobok spĺňal základnú požiadavku alebo požiadavku ustanovenú týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody;
 3. bezpečné výrobky, pokiaľ sú určené len na profesijné použitie.
117. Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh:
a)
 1. ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi;
 2. ak sa nepovažujú za určené výrobky;
 3. ak sa považujú za určené výrobky prvýkrát uvedené na trh, v rozsahu podstatných úprav alebo zmien.
118. Určené výrobky podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sú:
a)
 1. také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu;
 2. len také výrobky, na obsluhu ktorých je potrebné osvedčenie obsluhy určeného výrobku také pri ktorých je potrebné zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy;
 3. všetky technické zariadenia, ktoré určí orgán dozoru na požiadanie dovozcu.
119. Ako osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) sa zamestnancom poskytujú aj:
a)
 1. prostriedky na sebaobranu a na odstrašovanie;
 2. bežný pracovný odev, uniforma a obuv;
 3. pracovný odev alebo obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom obuv a odev podliehajú mimoriadnemu opotrebeniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov.
120. Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak:
a)
 1. nebezpečenstvo nemožno vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany, pričom metódy a formy organizácie práce sú nepodstatné;
 2. sa na ich poskytovaní dohodol so zástupcami zamestnancov a spracoval hodnotenie rizík a zoznam poskytovania OOPP;
 3. nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.
121. Osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi:
a)
 1. musí zodpovedať požiadavkám uvedeným v osobitnom hygienickom predpise;
 2. nemusí byť vo vypracovanom zozname OOPP;
 3. musí zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a sám nesmie zvyšovať riziko.
122. Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa svojho vypracovaného zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov:
a)
 1. ak je to z hľadiska organizácie práce najvýhodnejšie a ak má dostatok finančných prostriedkov;
 2. tam, kde je ekonomicky nevýhodné vylúčiť alebo obmedziť nebezpečenstvo technickými prostriedkami;
 3. na základe hodnotenia nebezpečenstiev, kde špecifikuje konkrétne typy osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré poskytuje pri jednotlivých prácach.
123. Pracoviskom sa rozumie miesto, ktoré:
a)
 1. je určené na výkon práce zamestnancov;
 2. je určené na výkon práce zamestnancov a tiež miesto v priestoroch zamestnávateľa, ku ktorému nemá zamestnanec prístup počas svojej práce;
 3. je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.
124. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v z. n. p. sa nevzťahuje na:
a)
 1. objekty na ustajnenie hospodárskych zvierat;
 2. polia, lesy a iné plochy, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskeho pracoviska a lesníckeho pracoviska a sú situované mimo ich objektov;
 3. poľnohospodárske pracoviská situované v jeho objektoch.
125. Únikové cesty a východy:
a)
 1. musia zostať trvalo voľné a musia viesť čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru;
 2. nemusia zostať trvalo voľné ale musia viesť čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru;
 3. musia zostať trvalo voľné a nemusia viesť čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru.
126. Klimatizácia alebo mechanické vetranie:
a)
 1. sa musí prevádzkovať takým spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu;
 2. sa musí prevádzkovať vhodným spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu;
 3. sa musí prevádzkovať spôsobom, aby zamestnanci mali tepelnú pohodu na pracovisku.
127. Pracoviská, na ktorých sú zamestnanci osobitne vystavení nebezpečenstvu v prípade poruchy umelého osvetlenia:
a)
 1. sa musia vybaviť núdzovým osvetlením;
 2. sa musia vybaviť núdzovým osvetlením primeranej intenzity;
 3. sa musia vybaviť náhradným zdrojom osvetlenia primeranej intenzity.
128. Tehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť:
a)
 1. oddychovať posediačky v primeraných podmienkach;
 2. oddychovať poležiačky;
 3. oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach.
129. Ručná manipulácia s bremenami podľa nariadenia vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami je:
a)
 1. zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie, alebo iné pohybovanie s bremenom, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov;
 2. akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie, alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov;
 3. manipulácia, ktorou je prenášanie bremena jeho držanie, podopieranie, zdvíhanie, ukladanie, tlačenie, ťahanie, nesenie alebo pohybovanie, ktoré z dôvodu charakteristík bremena alebo nepriaznivých ergonomických podmienok predstavujú riziko poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Ľudia sa nepovažujú za bremená.
130. Ak ručnú manipuláciu s bremenami nemožno vylúčiť:
a)
 1. zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami so zohľadnením faktorov uvedených v prílohe č. 1;
 2. je priamy nadriadený povinný vybaviť pracovné prostredie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP), zodpovedajúcimi ohrozeniu, ktoré pre tieto osoby pri vykonávaní prác s bremenami vyplývajú;
 3. je jeho zamestnávateľ povinný zabezpečiť minimalizáciu možných ohrození a z nich vyplývajúcich rizík analýzou prevádzky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
131. V záujme odstránenia alebo zníženia účinkov ručnej manipulácie s bremenami na zdravie zamestnancov je zamestnávateľ pred jej začatím povinný:
a)
 1. zabezpečiť posúdenie rizika v zmysle požiadaviek uvedených v prílohách č. 1ač. 2 nariadenia vlády č. 281/2006 Z.z.;
 2. vykonať príslušné opatrenia, najmä so zreteľom na fyzickú námahu, vlastnosti pracovného prostredia a požiadavky na činnosť uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 281/2006 Z.z.;
 3. vyžiadať stanovisko lekára na účely určenia podmienok, za akých sa ručná manipulácia s bremenami môže vykonávať v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 281/2006 Z.z.
132. Zamestnávateľ, ktorý nevylúčil ručnú manipuláciu s bremenami, je povinný zabezpečiť, aby:
a)
 1. táto manipulácia bola pre zamestnancov čo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia;
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.