Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

BOZP pri práci z domu a telepráci

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI

V súčasnom období sa do popredia dostávajú viaceré flexibilné formy zamestnávania. Práca z domu a telepráca umožňujú zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi lepšie využívať pracovný čas a zosúladiť pracovný a rodinný život.

Najmä v období epidemiologických opatrení proti šíreniu koronavírusu a prevencie pred ochorením COVID-19 využíva túto možnosť omnoho viac podnikateľských subjektov vo verejnej i súkromnej sfére. Príspevok prináša prehľad legislatívneho ukotvenia práce z domu a telepráce, a výhody a nevýhody tohto spôsobu organizácie práce pre zamestnávateľov i zamestnancov.

Niekoľko prieskumov a zistení o "home office"
"Práca z domu sa síce z krátkodobého hľadiska firmám osvedčila, z dlhodobého hľadiska ale prináša možné riziká. Človek je tvor spoločenský a osobný kontakt hrá v práci stále prím pred sterilitou online prostredia. Aj preto drvivá väčšina zamestnávateľov neuvažuje nad zavedením trvalej práce z domu, ale nad vhodnou kombináciou práce z kancelárie a
"home ­office,"
hovorí Eva Sadovská. Podľa výskumu Wood & Company na rozdiel od "prvej vlny" sa v ekonomike uprednostňujú lokálne opatrenia, respektíve semafory pred celoplošnými opatreniami. Aj preto sa očakáva, že nájomcovia z administratívnych budov si zvolia mix práce z kancelárie a z domu. Biznis centrá deklarovali, že sú na to pripravené, keďže za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení fungujú od marca 2020.
Podľa prieskumu HR Pulse, iniciovaného ešte v máji 2020 spoločnosťou Profesia v spolupráci s Open HR forum, viac než tretina zamestnávateľov zvažovala pre svojich zamestnancov možnosť pracovať z domu v rozpätí 4 až 8 dní za mesiac. Ďalšia štvrtina zamestnávateľov mala v pláne ponúknuť svojim zamestnancom
home office
v rozpätí 9 až 15 dní za mesiac. Ako ukazujú údaje spoločnosti, počas prvých týždňov po vypuknutí pandémie bol zaznamenaný najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v administratívnych budovách. Práca z domu sa počas spomínaných týždňov týkala najmä firiem z oblasti IT, komunikácie, personalistiky, finančných služieb a administratívy.
Základná terminológia
Práca z domu, tzv.
home office
(slangový pojem) či domácka práca sú všetko pojmy, ktoré predstavujú špecifický druh vykonávania práce, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné dohodnuté miesto práce, najčastejšie bydlisko (domácnosť) zamestnanca, a to po celý čas pracovnej doby.
-
Práca z domu - domácka práca je
pracovný pomer zamestnanca
, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa
podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve
, a to
doma
alebo
na inom dohodnutom mieste
. Domácka práca teda predstavuje prácu z domu, ktorá má
pravidelný charakter
a
stálu povahu,
t.j. ide o
tzv. trvalý home office
. Ako miesto výkonu tejto práce je v pracovnej zmluve uvedená vlastná domácnosť (bydlisko) zamestnanca alebo akékoľvek iné dohodnuté miesto (tým sa má na mysli miesto iné než pracovisko.
-
Home office
,
homework
sú slangové názvy pre prácu z domu.
-
Príležitostná práca z domu je práca z domu, ktorá, na rozdiel od domáckej práce,
nie je pravidelná
. Zamestnanec ju vykonáva z domu iba:
-
príležitostne
(napr. dva dni do týždňa) alebo
-
pri mimoriadnych okolnostiach
(ako je teraz koronavírus),
a to buď so súhlasom zamestnávateľa, alebo po dohode s ním.
Telepráca/telework je pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.
Legislatíva
-
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce" alebo "ZP"").
-
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
-
Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
-
Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

§ 52 ZP

Domácka práca a telepráca

(1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len "domácka práca") alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len "telepráca") v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:
  1. nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,
  2. pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,
  3. nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.