Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Charakteristika a druhy právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „predpisy na zaistenie BOZP“) vymedzuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) ako predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.

Predpisy na zaistenie BOZP sú aj pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov. Ak sú tieto pravidlá vydané písomne, sú vnútornými predpismi zamestnávateľa na zaistenie BOZP. Vnútorné predpisy zamestnávateľa vo všeobecnom ponímaní nesú v texte Zákonníka práce označenie "ostatné predpisy", kým všeobecne záväzné právne predpisy nesú pomenovanie "právne predpisy".
Pravidlá a opatrenia týkajúce sa BOZP sú uvedené v mnohých predpisoch na zaistenie BOZP - v zákonoch a podzákonných predpisoch, technických predpisoch, technických normách, vnútorných predpisoch zamestnávateľov, návodoch výrobcov pracovných prostriedkov a pod.
Zaisťovanie BOZP nie je mysliteľné bez prijímania a dodržiavania právnych predpisov upravujúcich túto oblasť. Právne predpisy na zaistenie BOZP sú právne predpisy, ktoré upravujú ochranu života a zdravia zamestnancov a boli publikované v Zbierke zákonov (napr. zákony, nariadenia vlády, vyhlášky).
Právne predpisy, bez ohľadu na oblasť v ktorej pôsobia, možno charakterizovať ako záväzné písomné akty obsahujúce všeobecné pravidlá (právne normy) správania sa, ktoré sú z hľadiska ich adresáta vyjadrené stanovením práv a povinností a z hľadiska ich vyda­vateľa sú vyjadrením príkazu, zákazu alebo dovolenia. Z ich špecifických znakov je podstatná všeobecnosť, ktorá je pre každý normatívny systém nevyhnutnosťou. Jej formulácia musí byť v pravidlách právneho predpisu nastavená tak, aby ju bolo možné aplikovať na jednotlivé individuálne prípady. Všeobecnosť býva vyjadrená s rôznou mierou abstraktnosti. Niektoré pravidlá sú formulované do najmenších podrobností, iné sú formulované s vyššou mierou abstraktnosti a širšou mierou všeobecnosti. Pri vyššej miere abstraktnosti je právny text relatívne neurčitý, nejednoznačný a nie dosť zrozumiteľný. Nevyhnutnou podmienkou aplikácie takéhoto textu je výklad, ktorý objasní význam textu. Ak nie sú adresáti práva právne zdatní ohľadom výkladu práva, riešením je vyhľadanie právnej pomoci.
Ak si zamestnávateľ ako jeden z adresátov právnych predpisov uvedené všeobecné poznatky o ich povahe premietne do oblasti BOZP, od právnych predpisov na zaistenie BOZP predovšetkým očakáva, aby boli zrozumiteľné a smerovali k zaisteniu BOZP, a to najmä formou nariadenia určitej činnosti alebo naopak zákazu určitej činnosti. Právne predpisy na zaistenie BOZP sú zrozumiteľné vtedy, ak formulácia ich textu nemá vysokú mieru všeobecnosti a obsahuje najmä konkrétne a jednoznačné ustanovenia. Takýto text si spravidla nevyžaduje výklad. Len zrozumiteľné právne predpisy na zaistenie BOZP sú pre zamestnávateľa vhodným právnym nástrojom na priame riadenie zamestnancov v oblasti BOZP. V prípadoch, keď tomu tak nie je, riešením pre zamestnávateľa je tvorba vnútorných predpisov na zaistenie BOZP, ktorými realizuje konkretizáciu právnych predpisov na svoje miestne podmienky. Právne predpisy totiž nezriedka ustanovujú len základný regulatívny rámec, pričom podrobnejšiu a konkrétnejšiu úpravu musí zamestnávateľ vykonať vo vlastných vnútorných predpisoch.
Zákonné a podzákonné predpisy na zabezpečovanie BOZP
Charakteristickým znakom pre BOZP je rozsiahlosť a pomerme veľké množstvo právnych predpisov. Tieto sú vydávané najmä vo forme zákonov a aj podzákonných právnych predpisov. Zákonné predpisy ustanovujú v oblasti BOZP najmä práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca. Upravujú tiež aj pôsobenie štátu v tejto oblasti, ktoré spočíva najmä v tvorbe legislatívy a vo vykonávaní štátneho odborného dozoru. Podzákonné predpisy majú spravidla vykonávací a rezortný charakter. Sú vydávané najmä formou nariadení vlády a vyhlášok. Majú často technickú povahu a niekedy upravujú tiež pracovné postupy. Veľké množstvo podzákonných predpisov v oblasti BOZP nemožno vnímať ako nedostatok právnej úpravy, naopak problematika BOZP je natoľko rozsiahla a podrobná, zahŕňajúca množstvo technických prvkov, že rozdrobenie právnej úpravy do podzákonných predpisov, ktoré sú navyše pomerne často menené, je nutné. Piliere právnej úpravy sú tvorené vnútroštátnymi prameňmi, medzinárodným právom a prameňmi práva EÚ. V SR garantuje BOZP predpis najvyššej právnej sily - Ústava SR. Následne je táto oblasť upravená zákonmi a podzákonnými predpismi. Podľa zamerania možno právne predpisy na zabezpečenie BOZP klasifikovať do niekoľkých skupín:
-
základné všeobecné právne predpisy na zaistenie BOZP, napr. Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") a pod.,
-
predpisy upravujúce dozor nad BOZP, napr. zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o inšpekcii práce"),
-
predpisy upravujúce minimálne bezpečnostné a technické štandardy, napr. nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
-
právne predpisy zamerané na pracovné postupy, napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou a psychickou pracovnou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci a pod.
Kľúčovými právnymi predpismi na zabezpečovanie BOZP sú Zákonník práce, zákon o BOZP, zákon o inšpekcii práce a zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."). Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis obsahuje len rámcové ustanovenia upravujúce oblasť ochrany práce ako systém opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich BOZP, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Na podrobnosti sa odvoláva na osobitné predpisy (napr. zákon o BOZP).
Nosným predpisom upravujúcim BOZP je zákon o BOZP. Prioritnou povinnosťou, ktorú zákon ukladá zamestnávateľovi, je zisťovanie a posudzovanie rizík pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, ich písomné zdokumentovanie a preukázateľné oboznamovanie zamestnancov s nimi. Okrem tejto povinnosti zákon ustanovuje zamestnávateľovi rad ďalších povinností, napríklad:
-
vypracovať zoznam na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") na základe posúdenia rizík všetkých vykonávaných prác a bezplatne ich poskytovať zamestnancom,
-
oboznamovať zamestnancov s predpismi na zaistenie BOZP,
-
vyšetrovať príčiny a okolnosti vzniku pracovných úrazov, spisovať záznam o registrovanom pracovnom úraze a prijím
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.