Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Choroby z povolania vo vybraných odvetviach hospodárstva (2.)

Dátum:

Odvetvím hospodárstva, v ktorom sa v roku 2014 vyskytlo 15,5% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike je odvetvie ťažba a dobývanie. V tomto odvetví bolo hlásených 58 chorôb z povolania. Ďalším odvetvím, v ktorom sa v roku 2014 vyskytlo 9,6% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike je odvetvie poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Hlásených bolo 36 chorôb z povolania.

Choroby z povolania vo vybraných odvetviach hospodárstva (2.)
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Dokončenie z minulého čísla
Odvetvie ťažba a dobývanie
V tomto odvetví má v Slovenskej republike významné postavenie najmä ťažba hnedého uhlia, lignitu, rúd, magnezitu a lomové (povrchové) dobývanie nerastov.
Významným rizikovým faktorom pri ťažbe a spracovaní nerastov je prach. Z hľadiska možného poškodenia zdravia pri práci v tomto odvetví je najvýznamnejší prach s obsahom voľného oxidu kremičitého. Ďalšími zdraviu škodlivými faktormi pri práci v tomto odvetví sú hluk, vibrácie prenášané na horné končatiny (napr. pri práci s pneumatickými nástrojmi), vibrácie a otrasy prenášané na celé telo zamestnanca (napr. z dobývacích strojov), chemické látky (napr. oxid uhoľnatý, metán, výfukové plyny), kožné alergény (vo výrobkoch z gumy používaných ako osobné ochranné pracovné prostriedky), dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie, ionizujúce žiarenie (pri práci v podzemí s expozíciou radónu).
Ďalšími nešpecifickými zdraviu škodlivými faktormi pri práci v tomto odvetví sú nevyhovujúce mikroklimatické podmienky (záťaž teplom alebo chladom, nadmerná vlhkosť vzduchu, nadmerné prúdenie vzduchu), absencia denného osvetlenia pri práci v podzemí a často nevyhovujúce umelé osvetlenie. Zdravie zamestnancov negatívne ovplyvňujú aj nadmerná fyzická záťaž a nevhodné vnútené pracovné polohy pri práci.
Špecifickým pre toto odvetvie je aj používanie stacionárnych a pojazdných dobývacích strojov a zariadení, ktoré sú zdrojom nadmerného hluku, vibrácií a otrasov, ich obsluha je vystavená aj nadmernej prašnosti a nepriaznivým mikroklimatickým podmienkam.
V roku 2014 vykonávalo v odvetví ťažba a dobývanie rizikové práce 3 414 zamestnancov, čo predstavuje 3,4% z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v SR (99 114 zamestnancov). V kategórii 3 s významnou mierou zdravotného rizika bolo exponovaných 2 975 zamestnancov; v kategórii 4 s vysokou mierou zdravotného rizika bolo exponovaných 439 zamestnancov. Najväčší počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce podľa prevládajúcej činnosti bol pri ťažbe uhlia a lignitu.
Pre odvetvie ťažba a dobývanie sú špecifické najmä tieto profesionálne ochorenia:
-
choroba z vibrácií (pri práci s ručnými pneumatickými nástrojmi - zbíjačkami, vŕtacími kladivami),
-
strata sluchu z nadmerného hluku (pri práci s pneumatickými nástrojmi, obsluha dobývacích a banských strojov a zariadení),
-
poškodenie kostí, kĺbov, ciev a nervov horných končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia (pri razení štôlní, rúbaní uhlia, pri práci s pneumatickými nástrojmi),
-
pneumokoniózy (spôsobené dlhodobým vdychovaním vysokých koncentrácií prachu), ktorými sú silikóza (pri expozícii prachu s obsahom voľného oxidu kremičitého) a uhľokopská pneumokonióza (pri expozícii uhoľnému prachu),
-
alergické kontaktné dermatitídy (kožné choroby napr. pri styku pokožky s gumenými materiálmi),
-
intoxikácie (napr. oxidom uhoľnatým, pri odpaľovaní hornín trhavinami).
V odvetví ťažba a dobývanie bolo v rokoch 2000 - 2014 ročne hlásených najmenej 55 chorôb z povolania a najviac 241 chorôb z povolania. Za obdobie rokov 2000 - 2014 bolo v tomto odvetví spolu hlásených 1 889 chorôb z povolania.
Tab. č. 1: Počet priznaných chorôb z povolania, priemyselných otráv a iných poškodení zdravia pri práci podľa odvetvia klasifikácie ekonomických činností - v odvetví ťažba a dobývanie v SR v rokoch 2000 až 2014.
 I-------------I--------------------------------------------------------------I I   Rok   I       Počet priznaných chorôb z povolania       I I       I-------------------I-------------I----------------------------I I       I   OKEČ *)   I Celkom v SR I %
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.