Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontrola OTP režimu na pracovisku

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI

Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, o jeho prekonaní alebo o výsledkoch testovania boli donedávna značne limitované. V spoločnosti rezonovali rôzne právne názory na túto problematiku. Dňa 12. novembra 2021 Národná rada SR prijala zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „zákon č. 412/2021 Z. z.“), ktorý výslovne upravuje možnosť zamestnávateľa kontrolovať tieto informácie, dokonca možnosť podmieňovať vstup na pracovisko predložením týchto dokladov.

Do prijatia zákona č. 412/2021 Z.z. nebol platný a účinný žiadny predpis - napr. vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý by zamestnávateľa nejakým spôsobom oprávňoval na uvedené konanie. Vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov alebo prekonaní koronavírusu, a aj príp. nariaďovanie povinného testovania zamestnávateľom s požiadavkou na preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu zo strany zamestnanca tak nebolo výslovne upravené v žiadnom právnom predpise. Z daných dôvodov bol prijatý zákon č. 412/2021 Z.z. Zákon č. 412/2021 Z.z. je účinný odo dňa jeho vyhlásenia, t.j. od 15. novembra 2021.
Aké pravidlá zaviedla nová legislatíva? Môže zamestnávateľ spracúvať údaje o zaočkovaných zamestnancoch, v akom rozsahu, do kedy? Bude môcť zamestnávateľ obmedziť vstup na pracovisko napr. nezaočkovaným zamestnancom? Viac sa dozviete v tomto príspevku.
Zákon č. 412/2021 Z.z. a novelizovaný Zákonník práce
Prostredníctvom zákona č. 412/2021 Z.z. boli do textu Zákonníka práce, konkrétne do § 250b, doplnené nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
"(6) Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných
na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom
, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."
"(7) 
Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca."
Dňa 24. novembra 2021 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášku č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška").
Zároveň Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "MHSR") vydalo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov (ďalej len "Manuál"), ktorý je prístupný na webovom sídle ministerstva.
Od 29. novembra 2021 môže zamestnávateľ odmietnuť vstup zamestnanca na pracovisko a neumožniť mu výkon práce, ak zamestnanec nepredloží ani jeden doklad (o očkovaní, prekonaní, testovaní), a ani sa nepodrobí testovaniu na ochorenie COVID-19. V takom prípade ide o prekážku na strane zamestnanca. Zamestnancovi v takom prípade nepatrí náhrada mzdy.
Spracúvanie osobných údajov
a)
Dotknuté osoby
Dotknutou osobou sa rozumie zamestnanec, či už v pracovnom pomere alebo pracujúci na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý sa má preukazovať covid passom, dokladom o prekonaní COVID-19 alebo testom na toto ochorenie.
Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu v režime očkovaný, testovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19, sa na účely Vyhlášky považu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.