Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Oprávnenie inšpektorátu práce v oblasti zamestnávania - právna úprava

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

V priebehu pracovného pomeru môže dôjsť k prípadu, keď zamestnanec zastáva názor, že sú porušované jeho práva a oprávnené záujmy. Pritom porušenie práv zamestnanca sa môže týkať vzniku, zmeny alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu. V prípade porušenia právnych predpisov môžu využiť podnet na inšpektoráty práce aj štátni zamestnanci zamestnávaní v štátnej službe. Oprávnením inšpektorátu práce je aj riešenie prípadov diskriminácie zamestnancov, pokiaľ zamestnávateľ sám nezjednal nápravu. Preto uvedené prípady budú predmetom tohto článku.

Inšpekcia práce nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov
Aktivita inšpektorátov práce sa v tejto oblasti zameriava na dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie. Pritom nejde len o pracovný pomer, ale o pracovnoprávne vzťahy, teda aj o problematiku vzniku, zmeny, či skončenia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sú upravené v samostatnej deviatej časti zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") a majú špecifickú právnu úpravu.
Príklad č. 1
Pretože zamestnávateľ nebol spokojný s pracovnými výkonmi zamestnanca, dal mu výpoveď pre neuspokojivé pracovné výsledky. S uvedeným postupom zamestnávateľa bol zamestnanec nespokojný a považoval ho za nezákonný z toho dôvodu, že ho na neuspokojivé pracovné výsledky zamestnávateľ v minulosti neupozornil, a to ani ústnou formou. Môže v tomto prípade zamestnanec podať podnet na inšpektorát práce?
Oprávnením inšpektorátov práce je aj preverovanie toho, či došlo k uzatvoreniu pracovného pomeru pracovnou zmluvou, ktorá spĺňa všetky obsahové a formálne náležitosti podľa § 42 až § 44 Zákonníka práce, v prípade, že došlo ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, či boli splnené predpoklady pre niektorý z výpovedných dôvodov podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce a proces výpovede. Taktiež je možné zo strany inšpektorátu práce preskúmať zákonnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, prípadne skončenia pracovného pomeru dohodou, v skúšobnej dobe, pokiaľ vznikajú pochybnosti v jednotlivom prípade.
Podľa § 63 ods. 1 písm. d) 4. bodu Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, pričom ide o kogentnú právnu úpravu.
Preto v tomto prípade mal zamestnávateľ v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzvať zamestnanca na odstránenie nedostatkov v jeho pracovných výkonoch a až potom mohol s ním skončiť pracovný pomer výpoveďou z tohto dôvodu v danom prípade. Preto sa zakladá možnosť zamestnanca podať podnet na príslušný inšpektorát práce. Oprávnenie inšpektorátu práce je dané aj v prípade, keď nebola zákonným spôsobom daná výpoveď zamestnávateľom zamestnancovi pre organizačné dôvody podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.
Príklad č. 2
Zamestnávateľ preradil zamestnankyňu na inú prácu, pričom nemal jej súhlas. V rámci uvedenej práce však bola odmeňovaná nižšou mzdou v porovnaní s inými zamestnancami, hoci jej pracovné výkony boli porovnateľné. Preto zamestnankyňa podala zamestnávateľovi sťažnosť, ktorá sa týkala nerovnosti pri odmeňovaní. Pretože zamestnávateľ nezjednal nápravu a na podanú sťažnosť nereagoval, podala zamestnankyňa podnet na príslušný inšpektorát práce. V tomto prípade má oprávnenie riešiť uvedenú záležitosť inšpektorát práce?
V prípade mzdových podmienok môže inšpektorát práce preskúmať, či nedochádza ku porušovaniu čl. 1 základných zásad Zákonníka práce, kde patrí aj zásada rovnakého zaobchádzania, ktorej prejavom je aj mzdová diskriminácia, ktorá je zároveň aj porušením ustanovenia § 119a ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Uvedené ustanovenie Zákonníka práce sa vzťahuje na každé plnenie za prácu, ako aj na plnenia, ktoré sa vyplácajú alebo sa budú vyplácať v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení Zákonníka práce alebo podľa osobitných predpisov.
Podľa § 119a ods. 2 Zákonníka práce taktiež platí, že ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa.
Preto možno uviesť, že v tomto prípade je daná pôsobnosť inšpektorátu práce. Uvedené vyplýva aj z § 2 ods. 1 písm. a) 1. bodu v spojení s § 7 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 125/2006 Z.z."), podľa ktorého inšpekcia práce je dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie,
mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov
vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie.
UPOZORNENIE:
Pokiaľ zamestnávateľ vôbec nevypláca svojmu zamestnancovi mzdu, pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.