Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Riziká spojené s technickými zariadeniami v poľnohospodárstve

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach, a preto patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Poľnohospodárske práce sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení, kde najčastejšími pracovnými prostriedkami sú mechanizačné prostriedky pre dopravu, stroje a zariadenia na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy, mechanizačné prostriedky pre siatie, sadenie a hnojenie, mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín a na zavlažovanie, stroje pre zber krmovín a obilnín, stroje pre zber okopanín, linky na pozberové spracovanie poľnohospodárskych plodín. Vzhľadom na veľký počet rizikových miest, ktoré sa nachádzajú na týchto technických zariadeniach, patrí práca na týchto poľnohospodárskych strojoch medzi veľmi nebezpečné.

Problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) rieši v základných rysoch zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") a zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"). Tieto úplne jasne ustanovujú, že podnikajúce subjekty sú okrem iného povinné vyhľadávať, posudzovať a hodnotiť riziká možného ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, informovať o nich zamestnancov a robiť opatrenia na ich ochranu.
Preto je nevyhnutné, aby sa nielen zamestnávatelia vo vlastnom záujme dôkladne oboznámili so zákonom o BOZP a Zákonníkom práce, ale aj s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi na zaistenie BOZP.
Zákon o BOZP v § 6 ods. 1 písm. c) hovorí, že "Zamest­návateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami".
Výklad pojmov
Nebezpečenstvo
-
Stroje, materiály, technológie a pracovné činnosti sa vyznačujú tým, že
môžu
spôsobiť neočakávaný negatívny dôsledok, napríklad poškodenie človeka alebo majetku. Ide o
nebezpečenstvo
alebo
nebezpečné
činnosti.
-
Je to podstatná, ale skrytá vlastnosť alebo schopnosť niečoho (materiálu, stroja, pracovnej činnosti), čo môže zapríčiniť vznik škody.
-
je to zdroj možného zranenia alebo poškodenia zdravia, je to
zdroj ohrozenia.
Ohrozenie
-
Ak sa stroje, materiály, technológie a pracovné činnosti, ktoré obsahujú určité nebezpečenstvo, uvedú do prevádzky a ak tejto ich vlastnosti je vystavený človek alebo prostredie, ide o
ohrozenie.
-
Je to aktívna vlastnosť objektu spôsobiť negatívny jav - úraz či škodu.
-
Je to možnosť aktivizovania nebezpečenstva v konkrétnom priestore a čase (na rozhraní stroj - človek - prostredie).
Riziko
-
je kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, je to miera ohrozenia, stupeň ohrozenia,
-
týmto pojmom sa vyjadruje pravdepodobnosť, že vznikne negatívny jav a zároveň aj dôsledky tohto javu,
-
vyjadruje, koľko ráz sa negatívny jav vyskytne a čo spôsobí,
-
definuje sa ako kombinácia pravdepodobnosti nežiaducej udalosti a rozsahu, závažnosti možného zranenia, škody alebo poškodenia zdravia.
Tieto tri pojmy nemožno od seba oddeľovať, pretože sú to tri stránky tej istej veci. Nebezpečenstvo je zdrojom ohrozenia a riziko mierou tohto ohrozenia. Nemožno hovoriť o ohrození tam, kde neexistuje nebezpečenstvo. Nemožno vyhodnotiť riziko, ktoré vyjadruje stupeň ohrozenia, ak neexistuje ohrozenie.
Analýza rizika
-zahŕňa kroky: určenie posudzovaného systému a prijatie zodpovedných opatrení.
Kontrola rizika
- zahŕňa posúdenie bezpečnosti systému a prijatie zodpovedajúcich opatrení.
Riadenie rizika
- zahŕňa všetky kroky od analýzy až po kontrolu rizika vrátane spätnej väzby a vyhodnotenia prijatých opatrení.
Zamestnávatelia sa musia pripraviť na povinnosť posudzovať riziká na pracovisku a prijímať zodpovedajúce opatrenia potrebné na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Príprava musí byť systematická a je vhodné spracovať plán posudzovania rizík, ktorý bude zahŕňať tieto kroky:
-
stanovenie účelu, pre ktorý sa analýza vykonáva,
-
zostavovanie časového plánu a stratégie posudzovania rizík,
-
stanovenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude podieľať na procese posudzovania a riadenia rizík, a zabezpečenie ich prípravy,
-
zabezpečenie potrebných podkladov, informácií na posudzovanie rizík,
-
zainteresovanie vedúcich pracovníkov do realizácie výsledkov posudzovania a kontroly rizík,
-
zavedenie výsledkov posudzovania do organizácie práce a vzdelávania pracovníkov,
-
zabezpečenie systematického opakovaného posudzovania rizika.
Ak sa posudzuje vybraný systém (stroj, činnosť, pracovný priestor atď.), je potrebné v ňom identifikovať tie vlastnosti, charakteristiky a aspekty, ktoré sú možnou príčinou vzniku škody, úrazu, ohrozenia zdravia, teda negatívneho javu.
Pri tomto postupe posudzovania posudzovatelia rizika konzultujú s pracovníkmi na pracoviskách, prípadne s technikmi, údržbármi, vedúcimi pracovníkmi a podobne, ako oni vnímajú jednotlivé nebezpečenstvá na pracovisku a ich nepriaznivé vplyvy a aké oni majú o nich poznatky. Pri posudzovaní techniky by mali brať do úvahy nebezpečenstvá, ktoré sa vzťahujú na určité pracovné čin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.