Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Technologický protokol pre lesnú prácu (I.)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Technologický protokol pre lesnú prácu

Každý, kto pracuje v lese si musí uvedomiť, že takáto práca nie je len náročná pracovná činnosť, ale aj činnosť vysoko riziková. Či už pracujete v lese s použitím lesných strojov a zariadení, rôznych technológií a postupov alebo mimo lesného priestoru, stále musíte mať na pamäti dodržiavanie bezpečnostných opatrení a myslieť na prevenciu, aby ste predišli poškodeniu zdravia. Je pravda, že absolútnu bezpečnosť pracovníkov pri vykonávaní prác v lese a na pracoviskách obdobného charakteru, síce docieliť nemožno, lebo okrem značných rizík vyplývajúcich z vykonávania týchto prác, ovplyvňujú bezpečnosť práce výrazne tiež premenlivé podmienky daného pracoviska vrátane podmienok klimatických. Rešpektovaním zásad bezpečnej práce a používaním strojov, technických zariadení a náradia zodpovedajúcich požiadavkám bezpečnostných predpisov, možno však výrazne obmedziť riziká vzniku pracovných úrazov tým, že v technologickom protokole sa uvedú písomné pravidlá a opatrenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri lesnej práci na danom pracovisku.

 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), vyhláška č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (ďalej len "vyhláška č. 46/2010 Z.z.") a právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sú predpisy na ochranu života uvedené v § 39 zákona č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") určujú zamestnávateľom, ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v lese (ďalej len "zamestnávateľ"), samostatne podnikajúcim fyzickým osobám, ktorí vykonávajú prácu v lese (ďalej len "živnostník"), a zamestnancov v lesnom hospodárstve povinnosti, ktoré musia dodržiavať. Všetci zamestnávatelia a primerane aj všetci živnostníci musia opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci konkretizovať v technologickom protokole. Technologický protokol musí obsahovať opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorí všetci zamestnávatelia a primerane aj všetci živnostníci sú povinní vypracovať osobitne pre každú jednotlivú konkrétnu lesnú prácu (napr. ťažbu, sústreďovanie, odvoz, pestovateľské činnosti, zber semien...) a osobitne pre každé konkrétne lesné pracovisko v lesnom prostredí.
S novodobým nástupom živnostenského spôsobu realizácie prác, žiaľ, do značnej miery utrpela aj kvalita pracovníkov v lesnom hospodárstve. Stáva sa úplne bežnou vecou (vyplýva to z inšpekčných kontrol), že čoraz častejšie pracujú viac či menej osamoteným spôsobom, teda v prípade potreby im nemá kto pomôcť alebo ide o pomoc s veľkým časovým oneskorením, keď už je prakticky pomoc nemožná. Pracovníci majú tendenciu k zjednodušovaniu, podceňovaniu alebo vedomému porušovaniu a obchádzaniu bezpečnostných právnych predpisov, ako aj odporúčaných zvyklostí overených dlhoročnou praxou, neprechádzajú periodicky opakovaným oboznamovaním - školením u zamestnávateľa, tak ako o tom hovorí zákon o BOZP v § 6, že "zamestnávateľ je povinný najmenej raz za dva roky, oboznamovať zamestnancov a obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musí byť prispôsobený charakteru práce vykonávanej zamestnancami, ich pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam". Niekedy majú pracovníci tendenciu k vedomému porušovaniu a obchádzaniu bezpečnostných právnych predpisov, ako aj odporúčaných zvyklostí overených dlhoročnou praxou, ako aj podceňujú alebo vedome porušujú a obchádzajú ustanovené technologické a pracovné postupy uvedené v technologickom protokole pre špecifické činnosti alebo pracoviská, inak povedané dôsledne sa nepripravujú pred vlastnými pracovnými výkonmi. Nie vždy majú zamestnanci, resp. živnostníci zodpovedajúcu výbavu, t.j. osobné ochranné pracovné prostriedky a predpísané
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.