Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Tvorba vnútorných predpisov na zaistenie BOZP a ich vydávanie zamestnávateľmi

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

Slovenská legislatíva neupravuje všeobecne tvorbu vnútorných predpisov a nezaoberá sa podmienkami ich vydávania. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje len vydanie jedného druhu vnútorného predpisu, a to pracovného poriadku.

Absencia úpravy vnútorných predpisov vedie zamestnávateľov k tomu, aby si sami pravidlá ich tvorby upravili interným dokumentom. Aj napriek špecifikám vnútorných predpisov vo vzťahu k právnym predpisom, možno pre ich tvorbu využiť, ak sa to hodí, analógiu s tvorbou právnych predpisov, ktorú upravuje zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s tvorbou pracovného poriadku, ktorú upravuje Zákonník práce.

Obsahové náležitosti vnútorného predpisu na zaistenie BOZP
Na základe uvedenej analógie a zovšeobecnených skúseností, by mohla vzorová štruktúra vnútorného predpisu mať nasledujúci obsah:
a)
názov vydavateľa vnútorného predpisu, jeho identifikačné údaje a údaje o tvorcovi a schvaľujúcej ­osobe,
b)
úvodné ustanovenia vnútorného predpisu,
c)
vlastný text vnútorného predpisu,
d)
prechodné a záverečné ustanovenia.
Už pred tvorbou vnútorného predpisu je nutné vymedziť si pojmové znaky predpisu. Sú to tie znaky, ktoré predpis robia predpisom. Sú nimi: označenie predpisu, jeho vydavateľ (spracovateľ), jeho schvaľovanie a zverejnenie. Teda na titulnej strane vnútorného predpisu sa uvedie vydavateľ predpisu aj s adresou, identifikačné údaje predpisu: druh predpisu, jeho číslo a názov, napr. "Vnútorný predpis č. 1/2016 o zabezpečení výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP v organizácii ..........".
Názov vnútorného predpisu má byť zvolený tak, aby umožňoval rýchlu a ľahkú orientáciu. Ak je názov dlhý, je žiaduce pri prvom jeho citovaní uviesť jeho skrátený výstižný názov a v ďalšom texte už používať len tento.
Na konci titulnej strany sa uvedie útvar (osoba), ktorá predpis vypracovala a dátum vypracovania. Za spracovateľom predpisu sa uvedie osoba schvaľujúca jeho vydanie, jej podpis a dátum. Pri jednostranne vydanom vnútornom predpise jeho schválenie potvrdí podpisom zodpovedný zástupca zamestnávateľa (štatutárny zástupca). Pri dvojstrannom schvaľovaní ho potvrdia podpisom obe strany - zodpovedný zástupca a zástupca zamestnancov. Bez schválenia je predpis neplatný.
Úvodné ustanovenie obvykle obsahuje odkazy na to, na základe čoho sa vnútorný predpis vydáva. Ak jeho vydanie vyžaduje právny predpis, uvedie sa presný odkaz naň. Napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") v § 7 ods. 5, ukladá povinnosť zamestnávateľovi upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania zamestnancov s predpismi BOZP. V prípade, že vnútorný predpis vydáva zamestnávateľ z vlastnej inici
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.