Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Tzv. očkovací zákon a pracovnoprávne vzťahy

Dátum: Rubrika: POLEMIKA

Dňa 25. júla 2021 Národná rada SR prijala zákon č. 304/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa nazýva aj ako tzv. "očkovací zákon" a do účinnosti vstúpil dňa 28. júla 2021. Tento článok prináša informácie o tom, či môže zamestnávateľ obmedziť vstup na pracovisko nezaočkovaným zamestnancom a o spracúvaní takýchto osobných údajov.

Očkovací zákon umožňuje Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len "ÚVZ") v rámci protiepidemických opatrení reflektovať na GreenPassy, t.j. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho otestovania pri tvorbe protipandemických opatrení.
Úrad verejného zdravotníctva SR následne vydal vyhlášky, ktoré priamo reflektujú najnovšie poznatky o delta variante COVID-19. Jednou z nich je aj vyhláška ÚVZ č. 240/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.
Očkovací zákon
Na základe očkovacieho zákona bolo do § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnené nové písmeno z), ktoré znie:
"z)
dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19; potvrdenie, ktorým sa osoba preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia".
Dôvodová správa uvádza, že pri GreenPassoch je potrebné reflektovať na nasledujúce všeobecné východiská právnej úpravy:
I. zákonná možnosť zohľadňovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení ÚVZ v tom smere, že
a)
zaočkovaní ľudia,
b)
tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, a
c)
negatívne otestovaní ľudia, môžu po preukázaní sa GreenPassom využívať "naplno" služby prevádzkovateľov (poskytovateľov), ktoré budú inak v rámci protipandemických opatrení všeobecne (pre všetkých) obmedzené pre vstup a vjazd osôb;
II. ide o služby, ktoré sú rizikové - kde sa zhromažďujú ľudia a riziko šírenia nákazy ochorením COVID-19 (zohľadňujúc epidemiologické predikcie o šírení a nákazlivosti delta variantu) je väčšie - hromadné podujatia a prevádzky, kde sa zhromažďujú ľudia a napr. sa podávajú pokrmy a nápoje a pod.
III. zákonná možnosť prijať opatrenia "zvýhodňujúce" očkovaných musí byť postavená na dočasnosti prijímaných zvýhodňujúcich opatrení.
V rámci dočasnosti ide o čas, kým sa z epidemiologického hľadiska spoločnosť nepremorí, alebo kým neustúpi pandémia, či kým nebude zaočkovaná kritická skupina.
Očkovací zákon (čiže novelizovaný zákon č. 355/2007 Z.z.) obsahuje splnomocnenie pre ÚVZ SR na vydanie vyhlášky s reflexiou GreenPassov, ktorá by ustanovovala podrobnosti v tom smere - ktoré prevádzky, v akom čase, za akých hygienických podmienok, vyvažovanie a stanovenie legitímnych výnimiek a pod.
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 240/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
Predmetná vyhláška bola vo Vestníku vlády SR publikovaná dňa 12. augusta 2021. Vyhláška č. 240/2021 v § 1 definuje pojem plne zaočkovanej osoby.
"Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a)
osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b)
osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
c)
osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d)
osoba do 12 rokov veku."
Podľa § 2 vyhlášky č. 240/2021
"Za osobu v režime očkov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.