Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár k § 16 a § 39j

Dátum: Autor/i: Ing. Jozef Mikula, PhD. Rubrika: LEGISLATÍVA

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou poslednej zmeny č. 73/2021 Z. z. k 1. aprílu 2021 upravuje § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad, a § 39j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2021. Zmena sa dotýka ods. 1 písm. a), kde sa mení vydavateľ platného preukazu alebo platného osvedčenia. Miesto „príslušného inšpektorátu práce“ túto povinnosť bude vykonávať „oprávnená právnická osoba“ (OPO). V súčasnosti túto povinnosť môžu vykonávať:

1.  OPO – 000001-06, Technická inšpekcia, a. s.,

2.  OPO – 0001/07, TUV SUD Slovakia, s. r. o.,

3.  OPO – 000002/07, E. I. C. Engineering inspection company, s. r. o.,

4.  OPO – 0001/10, Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.

5.  OPO – 0248/16, Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o.

§ 16 Preukaz, osvedčenie a doklad

(1) Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

a) platného preukazu alebo platného osvedčenia vydaného

1.  oprávnenou právnickou osobou, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. a) až g), i) až k) a m),

2.  osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),

3.  strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),

b)  dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. q) až s), alebo

c)  dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(2) Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je 

a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,

b)  vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

c)  zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a,

d)  absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

e)  overenie odborných vedomostí.

(3) Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).

(4) Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa odseku 2 písm. c) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci6aa) Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom19a) nie starším ako šesť mesiacov.

(5) Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na neurčitý čas. V preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) sa uvedie 

a) názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo strednej školy, alebo vysokej školy, ktorí vydali preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b); osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia,

b)  evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),

c)  ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),

d)  činnosť, na ktorú sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) vydáva, a podľa potreby aj rozsah činnosti,

e)  meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) vydáva,

f)   dátum vykonania záverečnej skúšky,

g)  dátum a miesto vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),

h)  odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorí vydali preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b).

(6

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.