Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi - zmeny k 1.9.2015

Dátum:

V článku sa zaoberáme najpodstatnejšími navrhovanými zmenami v ustanoveniach zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane pred požiarmi), ktoré nadobudnú účinnosť v II. polroku 2015. Príspevok je úvodom do série článkov, ktorými budú čitateľom priblížené všetky podstatné zmeny v ustanoveniach všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi účinných v roku 2015 a ich aplikácia v praxi.

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi - zmeny k 1.9.2015
plk. JUDr.
Pavol
Komár
MV SR Prezídium HaZZ, Bratislava
Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Uvedený zákon upravuje v celkovo deviatich častiach základné podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Ďalej upravuje základné povinnosti pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby, a v neposlednom rade tiež povinnosti obcí na úseku ochrany pred požiarmi. V ďalších častiach upravuje požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi a výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.
V súvislosti so zásahovou činnosťou a zdolávaním požiarov upravuje a stanovuje druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov, ako aj úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a iných občianskych združení na úseku ochrany pred požiarmi.
Osobitnú pozornosť zákon v svojej ôsmej časti venuje sankciám za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi. Táto časť je neoddeliteľnou súčasťou každej základnej právnej normy a to z dôvodu naplnenia a vymoženia uvedených povinností jednotlivých subjektov práva na úseku ochrany pred požiarmi.
Zákon o ochrane pred požiarmi upravuje len základné povinnosti subjektov práva ktorými sú právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby na úseku ochrany pred požiarmi. V príspevku sa budeme zaoberať len právnickými osobami, vrátane fyzických osôb - podnikateľov. Ďalšie podrobnosti a spôsob realizácie jednotlivých ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sú upravené jednak vo vykonávacej vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisoch, resp. vyhláške MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, ako aj v ďalších vyhláškach s tzv. "technickým obsahom", ktoré upravujú podrobnosti o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní stavieb, skladovaní a ukladaní horľavých látok, výrobe, inštalácii, prevádzkovaní a kontrole požiarnotechnických zariadení, pri prevádzkovaní a kontrole požiarnych vodovodov a pod. Okrem uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov sú podmienky protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorá tvorí základný predpoklad všeobecnej protipožiarnej bezpečnosti, zakotvené tiež v technických normách. Uvedené technické normy nepatria do systému všeobecne záväzných právnych predpisov, avšak naša právna úprava ich používanie pre potreby protipožiarnej bezpečnosti plne akceptuje a to na základe zozáväznenia všeobecne záväzným právnym predpisom.
Zákon o ochrane pred požiarmi, upravuje v svojej druhej časti základné povinnosti pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby. Okrem povinností uvedených subjektov upravuje v druhej časti aj úlohy obce ako samosprávneho subjektu pri plnení povinností na úseku ochrany pred požiarmi.
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú v súvislosti so zabezpečovaním povinností na úseku ochrany pred požiarmi chápané ako rovnocenné právne subjekty. Z uvedeného dôvodu ich v ďalšej časti práce budeme nazývať jednotným pojmom "právnická osoba".
Aj v oblasti ochrany pred požiarmi je pre charakterizovanie právnickej osoby rozhodujúci pojem podnikanie. Z uvedeného dôvodu na všetky subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť v zmysle vyššie uvedeného hľadíme ako na právnickú osobu. Pre potreby účinnej ochrany pred požiarmi je však potrebné na právnickú osobu pozerať z hľadiska jej tzv. požiarneho rizika. Tzn. akú mieru nebezpečenstva predstavuje vykonávaná činnosť právnickej osoby. V danom prípade hľadíme spravidla na vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, prevádzkovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, resp. na prevádzkovanie a užívanie stavieb v ktorých prevláda vysoké požiarne riziko, zhromažďuje sa veľký počet osôb a pod.
Zákon o ochrane pred požiarmi však pripúšťa a následne upravuje podmienky pre také právnické osoby, ktorých činnosť a charakter nie je z hľadiska možného vzniku požiaru podstatná a podstatne sa neodlišujú od osôb fyzických.
Ide o prípady kedy právnická osoba:
a)
nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome, alebo okrem bytu v rodinnom dome, alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 40 m2 iné objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní,
b)
zamestnáva najviac troch zamestnancov a nevykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
c)
nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
d)
nevlastní, neužíva alebo neobhospodaruje lesy.
V danom prípade právnická osoba je povinná plniť len povinnosti fyzických osôb ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi. V tomto prípade je rozhodujúce, aby všetky vyššie uvedené podmienky boli splnené súčasne.
V priebehu 10 rokov existencie novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi došlo celkovo k 9 novelizáciám zákona o ochrane pred požiarmi a vyhláška o požiarnej prevencii prešla zmenami celkovo 3x. Najpodstatnejšou zmenou prešli uvedené právne normy v roku 2009, kedy boli upravené - rozšírené jednotlivé povinnosti právnických a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi.
Zmeny účinné od 1.9.2015
Vzhľadom na skutočnosť, že vývoj spoločnosti podstatným spôsobom (či už pozitívne alebo negatívne) ovplyvňuje aj oblasť ochrany pred požiarmi, bol v priebehu rokov 2013 a 2014 spracovaný a pripravený návrh zmien niektorých ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi.
Predkladané zmeny sa týkajú najmä oblastí:
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.