Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zimná údržba a zabezpečenie BOZP

Rubrika: ODPORÚČAME

Zimné obdobie patrí k náročným najmä pre prevádzkovateľov komunikácií, areálov výrobných podnikov i intravilánov miest a obcí. Zabezpečiť zimnú údržbu s rôznymi strojmi a mechanizmami predstavuje pre zamestnancov vykonávajúcich tieto činnosti riziká, ktoré je zamestnávateľ povinný odstraňovať a zabrániť tak vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania. Predkladaný príspevok prináša prehľad činností a povinností zamestnávateľa pri zabezpečovaní BOZP pri zimnej údržbe.

Údržba predstavuje proces riadenia všetkých technických a administratívnych činností počas životného cyklu objektu, zameraných na udržanie alebo obnovenie takého jeho stavu, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu, pri zohľadnení optimálnych nákladov a požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť a prostredie. Medzi hlavné technické činnosti údržby sa zaraďujú činnosti bežnej údržby, ako sú čistenie, mazanie a nastavovanie strojov, ďalej vykonávanie opráv, údržba komunikácií a pod. Osobitnou skupinou je zimná údržba.
Zimná údržba - súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť (schodnosť) cestných komunikácií (verejných plôch) v zimnom období, t.j. odstraňovanie resp. zmierňovanie nedostatkov v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami. Zimné obdobie - obdobie spravidla od 1. novembra príslušného kalendárneho roka a končiace 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Zimná údržba teda zahŕňa najmä mechanické či chemické odstraňovanie ľadu a snehu, posypové činnosti, ktoré odstraňujú kĺzavosť komunikácií. Do zimnej údržby je potrebné zahrnúť aj činnosti, ako je čistenie predmetov a zariadení, aby sa zaistila ich funkčnosť, odstraňovanie snehu a ľadu zo striech z dôvodu ich možného preťaženia, či vývoz snehu mimo intravilánu miest a obcí.
Legislatíva v oblasti zimnej údržby
Patrí sem napr.
zákon č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"). Tento okrem iného ukladá vlastníkom budov povinnosť zabezpečiť na chodníkoch zimnú údržbu.
Cestný zákon v § 9, ktorý hovorí o zjazdnosti a schodnosti v ods. 2 ukladá povinnosť
závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.
Ustanovenie § 9a ods. 3 určuje, že
"správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť"
.
Mestá a obce vydávajú k zimnej údržbe všeobecne záväzné nariadenia tzv. VZN, v ktorých upravujú podmienky zimnej údržby na svojich územiach, napr.:
-
Chodníky je potrebné čistiť po celej šírke, vnútroblokové chodníky v šírke minimálne 1,5 m. Na miestach, kde chodník vyznačený nie je (napr. vozidlová komunikácia slúžiaca aj pre pohyb chodcov, terasy a pod.), treba čistiť pruh priliehajúci k nehnuteľnosti min. 1,5 m široký.
-
Chodníky sa musia čistiť podľa potreby aj niekoľkokrát denne vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov. Čistením sa rozumie povinnosť odstraňovať sneh, náľadie, námrazu, alebo iné znečistenie (napr. zvyšku posypového materiálu po zimnom posype, výkopových prácach a pod.) pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť závadu v schodnosti.
-
Sneh a námraza sa zhŕňa v celej šírke chodníka na okraj vozovky do hromád. Na okraji vozovky treba uvoľniť a očistiť odvodňovacie kanalizačné vpuste, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom (pieskom, kamennou drvinou a pod.). Z dôvodu ochrany životného prostredia je zakázané používanie chemických posypových materiálov. Po ukončení zimného obdobia sa inertný materiál nesmie ponechať na chodníku, ani zhŕňať na okraj vozovky. Je nutné ihneď zabezpečiť jeho odvoz vlastníkom, alebo správcom.
-
Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom zimnej údržby.
-
Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody pre chodcov, vjazdy a vstupy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva, odvoz domového odpadu a pod. Ak napadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom najneskôr do 06.00 hodiny. Bezpečnú schodnosť treba zabezpečiť minimálne do 21.00 hodiny.
Zimnú údržbu musí zabezpečovať aj zamestnávateľ.
Vyplýva mu to najmä zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov.
Ak sa zamestnanci pri plnení pracovných úloh pohybujú po vonkajších komunikáciách, či už pešo alebo prostredníctvom dopravných prostriedkov, riziko pošmyknutia a následných úrazov je celkom reálne. Zamestnávateľ má pred týmto rizikom svojich zamestnancov chrániť. Okrem toho má zamest
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.