Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri práci v poľnohospodárstve

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Práca v poľnohospodárstve je určite fyzicky veľmi náročná a riziko rôznych nehôd sa zvyšuje s únavou a prácou s ťažkými strojmi v náročnom teréne. Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach, a preto patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Je samozrejmé, že základnými podmienkami životaschopnej prevádzky je bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov spoločne s bezpečným prostredím. Dosiahnutie dobrej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia si vyžaduje systematické úsilie. Zamestnávateľ má takisto morálnu a právnu zodpovednosť, ktorú musí zabezpečiť, aby sa pracovníci cítili v bezpečí a bolo im dobre. Bezpečnosť a ochrana zdravia sú veci, ktoré zamestnávateľ môže ovplyvňovať a svojim konaním môže znížiť počet úrazov, chorôb a pravdepodobnosť straty majetku a výroby. Z výsledkov inšpekcie práce vyplýva, že jednotlivé kontrolované subjekty majú nedostatočné právne povedomie v oblasti BOZP a nevenujú dostatočné prostriedky a pozornosť plneniu požiadaviek vyplývajúcich z právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pestrou, zložitou a náročnou oblasťou činnosti, ktorú je zamestnávateľ zo zákona povinný vykonávať. Bohužiaľ, z jeho pohľadu sa často jedná o činnosť, ktorá je na prvý pohľad len zbytočnou nákladovou položkou, a snaží sa ju preniesť na externého dodávateľa. V takom prípade sa jedná o krátkozraký pohľad, ktorý sa v konečnom dôsledku (v prípade úrazu, smrti či škode na majetku) môže stať neskutočne drahým. Poľnohospodárstvo spadá do skupiny najrizikovejších sektorov. Štatistiky hovoria, že spoločným znakom tohto odvetvia je jeden z najhorších výsledkov úrovne starostlivosti o BOZP, na čo poukazuje vysoký počet pracovných úrazov, množstvo poranení pri práci a chorôb súvisiacich s prácou v poľnohospodárstve.
V súčasnosti neexistuje na európskej úrovni jednotná smernica, ktorá by bola osobitne zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo všetkých aspektoch poľnohospodárstva vrátane chovu zvierat a záhradníctva. V týchto oblastiach činnosti však možno uplatniť rámcovú smernicu č. 89/391/EHS a niekoľko jednotlivých smerníc, ktoré obsahuje. Táto rámcová smernica v našej právnej legislatíve je implementovaná v zákone č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Treba takisto zdôrazniť, že určité aspekty týchto odvetví - ako napríklad práca vonku, v skleníkoch, s ťažkými mechanizmami, so zvieratami, izolácia na pracovisku, nízka úroveň odbornej prípravy vedúcich zamestnancov, používanie chemických prípravkov a prípravkov na ochranu rastlín - zvyšujú riziká, ktorým pracovníci čelia, čo sa odráža vo vyššej priemernej nehodovosti v porovnaní s inými odvetviami.
Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia
Aj keď momentálne možno bezpečnosť a ochrana zdravia nie sú u zamestnávateľa absolútnou prioritou, čas a peniaze vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia by sa mali považovať za investíciu a nemali by sa považovať za zbytočne vyhodené peniaze.
Objem prostriedkov, ktoré sa vynaložia na prevenciu, budú omnoho menšie ako prostriedky, ktoré sa vynaložia na výdavky na lekárske ošetrenia, náhradných pracovníkov, odškodné alebo pokuty, ak v priestoroch zamestnávateľa príde k úrazu.
Zamestnávateľ, keď organizuje svoj podnik z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, musí:
-
poznať svoje právne povinnosti,
-
vedieť, ako a v akej miere zapojí svojich zamestnancov,
-
poznať akceptovateľnú normu pre infraštruktúru/závod a stroje podniku a
-
vedieť, ako plánovať a vykonávať každodennú prácu, ktorá z pohľadu pracovníkov musí byť bezpečná.
Pracovná úrazovosť v poľnohospodárstve je dlhodobo vysoká
Práce v rastlinnej výrobe patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov vždy medzi jedny z najrizikovejších činností. Práce sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení. Mnohí ľudia si myslia, že ide o "idylické" zamestnanie okrášlené ešte prírodou, no pri hlbšom spoznaní problematiky týchto rôznorodých prác však dospejeme k názoru, že ide o práce telesne namáhavé, ktoré sa vykonávajú prakticky v letnom horúcom období. Pracovná úrazovosť v poľnohospodárstve je dlhodobo vysoká. Najväčší podiel na vzniku pracovných úrazov má odbor chovu zvierat, potom rastlinná výroba a ďalej opravy a úrazy v dielňach.
Štatistiky hovoria, že spoločným znakom tohto odvetvia je jeden z najhorších výsledkov úrovne starostlivosti o BOZP, na čo poukazuje vysoký počet pracovných úrazov, množstvo poranení pri práci a chorôb súvisiacich s prácou. V poľnohospodárskej doprave, ako uvádza Národný inšpektorát práce, dochádza najviac k úrazom na prstoch dolných končatín (23,08%), prsty horných končatín (15,38%) nohy (11,54%), členky (11,54%), hlava, tvár, kolená, ostatné časti horných končatín (7,69%), viaceré časti tela (3,85%) a chrbtica (3,58%).
Poľnohospodárske práce sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení, kde najčastejším pracovným prostriedkom je kombajn, zberacie rezačky, rotačné žacie stroje, zberacie lisy, ďalej stroje na zber repy, vyorávače zemiakov, kombinované zberače zemiakov, obracacie a zhrňovacie stroje a iné.
Po dôkladnom zhodnotení drobných a závažných pracovných úrazov môžeme stanoviť nasledujúce diagnózy vzniku pracovných úrazov v poľnohospodárskej výrobe.
Pády a pošmyknutia
Najčastejším zdrojom všetkých pracovných úrazov sú pády osôb na rovine, pády z malých výšok, pády do jám, pády zo strojov a dopravných prostriedkov. Pošmyknutia, zakopnutia a pády sa môžu výrazne znížiť prijatím jednoduchých opatrení:
-
Zabezpečte správnu údržbu na pracovisku a v priestoroch kadiaľ sa chodí a udržiavajte tieto priestory voľné a bez prekážok, a pri výkone prác na poli venujte pozornosť prírodným podmienkam pracoviska.
-
Používajte vhodnú obuv.
-
Zaistite vhodné osvetlenie a zábradlia v stabilných výrobných priestoroch na skladovanie a spracovanie poľnohospodárskych produktov a ostatných materiálov.
-
Pri práci na poli počítajte s vplyvom poveternostných podmienok na kvalitu terénu, svetelných podmienok a pod.
-
Rešpektujte pokyny uvedené v právnych predpisoch, návodoch na obsluhu, prevádzkových poriadkoch a príkazy nadriadených zamestnancov.
Používanie ostrých nástrojov
Častou príčinou úrazov v poľnohospodárstve sú poranenia, ktoré vznikajú pri používaní alebo údržbe nástrojov porezaním, seknutím pritlačením a pod.
-
pri výmene, ostrení a údržbe rezných nástrojov venujte náležitú pozornosť vykonávanej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.