Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia v lesnom hospodárstve

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Ochrana života a zdravia pri práci, ako aj materiálnych hodnôt je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa pri práci v lese. Význam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v lese, ale najmä nedoceňovanie týchto otázok v oblasti používania lesníckych strojov a zariadení, potvrdzujú mnohomiliónové škody, ktoré každoročne spôsobujú ekonomike štátu, právnickým osobám, ale aj fyzickým osobám početné pracovné úrazy, choroby z povolania, havárie, požiare a iné mimoriadne udalosti.

Lesné hospodárstvo je jedným z najnebezpečnejších a trvalo patrí medzi najrizikovejšie odvetvie hospodárstva, kde každý rok dochádza v týchto odvetviach ku závažným pracovným úrazom. Príčinou úrazov je okrem nedodržiavania základných zásad bezpečnej práce zo strany samotných zamestnancov, tiež nevyhovujúci stav používaných strojov a zariadení.

Úvod

Podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov sú funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a ako objekt hospodárskeho využívania.
Les je obrovský a zložitý ekosystém, ktorý plní rôzne funkcie. V zásade lesy plnia dve funkcie, a to produkčnú a mimoprodukčnú. Aby les plnil tieto funkcie, musí byť obhospodarovaný rôznymi spôsobmi. Lesy vo vzťahu k ľudskej spoločnosti podľa prevládajúceho využitia plnia produkčnú - hospodársku funkciu, čiže tvoria produkty, ktoré sú predmetom obchodu, ochrannú funkciu, čiže využívanie schopnosti lesných porastov chrániť iné zložky prostredia (najmä pôdu) a sociálno-ekonomickú funkciu. V hospodárskom lese sa využíva produkčná funkcia lesa, to znamená, že hlavným účelom takéhoto lesa je produkcia dreva a ostatných produktov, ako napr. huby, lesné plody, vianočné stromčeky, prútie, liečivé rastliny, zver, med a iné. Hospodárske lesy sú z lesníckeho hľadiska normálne obhospodarované, vzťahujú sa na ne len obmedzenia dané zákonom o lesoch.
V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame aj s termínom ekosystémové služby, definované ako úžitky, ktoré ľudia získavajú z ekosystémov. Ako vidno z definície, obsah termínu sa značne prekrýva s termínom funkcií lesa, je to ale trochu širšie (netýka sa len lesa). Ekosystémové služby sa najčastejšie delia na podporné služby potrebné pre ostatné služby, ako napr. kolobeh živín, fotosyntéza, poskytujúce (produkty), regulačné (t.j. ovplyvňujúce prírodné procesy ako rozklad toxických látok, čistenie vody, ukladanie uhlíka) a kultúrne (nemateriálne služby ako rekreácia, veda).
Lesy taktiež plnia v podstate tri základné funkcie, a to produkčnú, ekologickú a environmentálnu, pričom každá z nich má ešte ďalšie hlavné funkcie.
Produkčná funkcia lesa je výsledkom vzťahu medzi lesom a produkčnými činiteľmi. Podľa produktov, ktoré nám poskytuje, ju možno rozdeliť na drevoproduk­čnú (produkcia dreva), poľovnú (produkcia diviny) a ostatnú produkčnú (produkcia lesných plodov, liečivých rastlín, húb a iné).
Ekologická funkcia lesa vyjadruje vzťah medzi lesom ako živým organizmom a prírodným prostredím. Les tvorí, zlepšuje a chráni pôdu. Úrodná pôdna vrstva, ktorá je zdrojom živín pre celý rastlinný svet, je hrubá asi 60 cm. Treba si uvedomiť, že udržať túto tenkú pokrývku je dôležitou podmienkou pre život a našu výživu. Zničené oblasti lesa jej neplánovaným výrubom nás žalujú za náš necitlivý prístup k lesom, ktoré tu kedysi rástli. Nechránenú pôdu vysušilo slnko a vietor, zvyšok dokončila vodná erózia. Keďže 1 m3 pôdy pod lesom obsahuje až 10 000 m koreňov, ktoré spevňujú pôdu, všade na svahoch, kde vyťažíme les, hrozí odnášanie pôdy.
Environmentálna funkcia lesa, alebo inak povedané funkcia životného prostredia človeka, je dôležitým miestom oddychu a regenerácie ľudských síl, najmä pre obyvateľov miest. Takmer 80% obyvateľstva hľadá a nachádza v lese rekreáciu a relax.
Práce v lesnom hospodárstve
Vykonávajú sa prakticky celoročne na voľnom pries­transtve a musia mať na zreteli v podstate všetky tri základné funkcie (produkčnú, ekologickú a environmentálnu). Mnohí ľudia si myslia, že ide o "idylické" zamestnanie okrášlené ešte prírodou. Pri hlbšom spoznaní problematiky týchto rôznorodých prác ako ťažba dreva, zbližovanie dreva traktormi a koňmi, manipulácia s drevom na skládkach, nakladanie a odvoz dreva a pod., však dospejeme k názoru, že ide o práce telesne namáhavé, ktoré sa vykonávajú prakticky v každom ročnom období a počasí, čo neraz ešte sťažuje dlhá cesta na vlastné pracovisko.
Kedysi sa pri ťažbe dreva pracovalo s ručnými dvojmužnými pílami, v súčasnosti je väčšina lesníckych prác vrátane ťažby mechanizovaná harvestormi, lanovými systémami a pod. Urýchlilo to tempo prác, niekedy čiastočne znížilo namáhavosť výkonov, vo všetkých prípadoch však zvýšilo výkonové normy. Žiaľ však mechanizácia vniesla do ticha lesov aj nepríjemný a rušivý hluk, ktorý v nejednom prípade dosahuje intenzitu, ktorá profesionálne poškodzuje sluch.
Takisto aj vibrácie (často sprievodný fyzikálny faktor) sú už dávnejšie pre niektoré úseky prác v lesnom hospodárstve vážnym zdravotným problémom.
V boji proti škodcom, ktorí v minulosti zapríčiňovali veľké škody na lesných porastoch a neraz viedli ku kalamitným stavom, sa v lesnom hospodárstve čoraz viac používajú účinné chemické prípravky, ktoré v nijakom prípade neprispievajú k zdraviu človeka, ktorý s nimi profesionálne narába. Pri neuváženom používaní týchto látok môže byť vážne ohrozené aj životné prostredie, najmä podzemné vody.
Kontakt s prírodou väčšinu ľudí zušľachťuje. Treba však vedieť, že romantická kulisa zvierat, stromov a rastlín v nejednom prípade prináša so sebou aj riziko ochorenia na rôzne infekčné choroby, prenosné z chorého zvieraťa na človeka.
Úrazy v lese
Cieľom podrobnej analýzy pracovných úrazov je špecifikácia ich najčastejších zdrojov a príčin, najrizikovejších odvetví a profesií. Pracovné úrazy a úrazovosť, ako aj ich štatistické vyjadrenie, je veľmi dôležitým zdrojom informácií pre ich prevenciu, zvyšovanie úrovne bezpečnejších technologických postupov a následné znižovanie počtu úrazov. Práca v lesníctve patrí medzi najrizikovejšie povolania, čo vyplýva aj zo štatistík pracovných úrazov. Ťažba dreva potom tvorí v ťažobných činnostiach smutné prvé miesto.
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v § 195 ods. 2 definuje pracovný úraz ako poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.
Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu.
Podľa Národného inšpektorátu práce v roku 2018 bolo registrovaných celkovo 9 080 pracovných úrazov. Z uvedeného počtu bolo 38 závažných pracovných úrazov s následkom smrti a 69 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Za rok 2018 bolo evidovaných 8 973 ostatných registrovaných pracovných úrazov, t.j. úrazov nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví.
Členenie smrteľných pracovných úrazov podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE)
Vychádzajúc z absolútnych čísel v roku 2018 podľa druhu prevažujúcej ekonomickej činnosti zamestnávateľských organizácií vyplýva, že najvyšší podiel smrteľných pracovných úrazov (ďalej len "SPÚ") podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) sa koncentroval v nasledujúcich odvetviach:

Kód

SK NACE

Počet SPÚ

A

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

5

C

Priemyselná výroba

7

D

Dodávka elektriny, plynu, pary, a studeného vzduchu

1

E

Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

2

F

Stavebníctvo

9

G

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel

4

H

Doprava a skladovanie

8

N

Administratívne a podporné služby

2

Podiel SPÚ na 100 tisíc zamestnancov v príslušnom sektore ekonomických činností:

Kód

SK NACE

Počet zamestnancov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.