Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

V minuloročnom decembrovom vydaní časopisu sme v súvislosti so zákonom č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uviedli prvých 50 otázok zo série testových otázok k písomnej skúške bezpečnostných technikov na Národnom inšpektoráte práce. V tomto čísle by sme radi pokračovali uvedením posledných otázok zo všeobecného prehľadu a strojárstva.

(pokračovanie z predchádzajúcich čísiel)
TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE - VŠEOBECNÝ PREHĽAD (4.) A STROJÁRSTVO
167. Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia sa preukazuje:
a)
 1. preukazom na vykonávanie činnosti;
 2. dokladom o absolvovaní školenia na jeho obsluhu, vydaným školiacim ústavom Ministerstva priemyslu SR;
 3. potvrdením od zamestnávateľa.
168. Vzdialenosť obrábacieho stroja od prekážky sa meria od:
d)
 1. stanovišťa obsluhy;
 2. hlavného tlačidla pre spustenie chodu stroja;
 3. od najviac vysunutých častí stroja.
169. Časti strojov, ktoré prevyšujú priemernú výšku okolitých strojov a nad nimi sa prechádza žeriavom, musia:
g)
 1. pracovať len v čase, kedy sa žeriav nepohybuje;
 2. byť farebne označené alebo v najvyšších miestach opatrené výstražným osvetlením;
 3. zapustené do podlahy tak, aby sa max. výška vyrovnala okolitým strojom.
170. Podlaha základného stanovišťa pracovníka na obrábacom stroji musí byť:
j)
 1. kovová s dostatočnou pevnosťou;
 2. betónová;
 3. izolovaná proti vlhku a chladu a má umožňovať prepadanie triesok.
171. Podľa zásad bezpečnej skladovej manipulácie musí byť v skladoch vzdialenosť medzi hornou hranou ukladaného materiálu a spodnou hranou stropnej inštalácie bezpečná vzdialenosť:
m)
 1. najmenej 30 mm;
 2. najmenej 50 mm;
 3. najmenej 100 mm.
172. Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou:
p)
 1. zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému;
 2. zamestnávateľ vyžiada od zamestnanca, aby na svoje náklady absolvoval odborné vyšetrenie zraku, podporného, pohybového a nervového systému. Vyjadrením lekára podmieni ďalší výkon práce so zobrazovacou jednotkou;
 3. zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi inú prácu, pri ktorej nie je riziko poškodenia zraku, podporného, pohybového a nervového systému.
173. Nariadenie vlády č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami sa nevzťahuje na:
s)
 1. prenosnú zobrazovaciu jednotku;
 2. zariadenie s obrazovkou v kabíne vodiča alebo v obslužnom mieste stroja, zariadenie s obrazovkou v obslužnom mieste dopravného prostriedku, zariadenie s obrazovkou, ktoré nie je určené na plnenie pracovných úloh, prenosné zariadenie s obrazovkou používané dočasne alebo nepravidelne na pracovisku, zariadenie s obrazovkou v registračnej pokladnici, kalkulačku a zariadenie vybavené len malým displejom potrebným na priame použitie zariadenia, písací stroj s displejom;
 3. len na písací stroj s displejom.
174. Zamestnávateľ je povinný zaškoliť zamestnancov:
v)
 1. do dvoch dní po zaradení na prácu so zobrazovacou jednotkou;
 2. pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou a pri každej zásadnej zmene na pracovisku alebo pri zmene organizácie práce;
 3. do jedného mesiaca po zaradení na prácu so zobrazovacou jednotkou.
175. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou:
y)
 1. najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce;
 2. najneskôr po šiestich hodinách nepretržitej práce;
 3. najmenej dvakrát do týždňa.
176. Pre výbušné priestory s výskytom výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavého prachu so vzduchom rozlišujeme tieto zóny podľa nariadenia vlády č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí:
ab)
 1. zóna 20 zóna 21 a zóna 22;
 2. zóna 0, zóna 1, zóna 2;
 3. zóna 30, zóna 31, zóna 32.
177. Vstupy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu podľa nariadenia vlády č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí:
ae)
 1. sa označujú trojuholníkovou výstražnou značkou s nápisom EX;
 2. sa označujú tabuľkami s nápisom SNV 1;
 3. nemusia sa označovať.
178. Nariadenie vlády č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí sa vzťahuje na:
ah)
 1. na priestory na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotných zariadeniach;
 2. na dopravné prostriedky určené na používanie vo výbušnom prostredí;
 3. na používanie dopravných prostriedkov v cestnej doprave, na dráhach, vnútrozemskej plavbe a leteckej doprave.
179. Ochranné, regulačné meracie a signalizačné systémy v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu:
ak)
 1. je potrebné kontrolovať a preskúšavať;
 2. je potrebné preskúšavať len v rámci záručnej doby;
 3. nie je potrebné kontrolovať a preskúšavať.
180. Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám:
an)
 1. je uvedený v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 2. je uvedený v prílohe č. 1 a zoznam prác a pracovísk, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, je uvedený v prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov;
 3. je zamestnávateľ povinný vypracovať na základe hodnotenia rizík, pričom vychádza zo všeobecne platných právnych predpisov, hlavne zo zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
181. Dojčiacim ženám sú:
aq)
 1. práce a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.