Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

K protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu

Dátum: Rubrika: ZO SÚDNEJ PRAXE

I. Osobné prevzatie protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu kontrolovaným subjektom predstavuje zákonný spôsob jeho doručenia (ad manus - do ruky) podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o inšpekcii práce, pričom takto odovzdaný a prevzatý protokol na základe písomného potvrdenia je potrebné považovať za riadne doručený dňom jeho prevzatia.

II. Vychádzajúc z ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o inšpekcii práce, medzi povinné obsahové náležitosti protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu zákonodarca nezaraďuje poučenie o možnosti podať riadny opravný prostriedok (odvolanie) ani poučenie o možnosti podať správnu žalobu proti protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu.

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením Krajský súd v Trnave podľa § 98 ods. 1 písm. d) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného – Protokolu č. ITA-4-19-2.6/P-J1-17 zo 4. apríla 2017 (ďalej len „Protokol“) o vyšetrení príčin vzniku pracovného úrazu podľa § 7 ods. 3 písm. b) v nadväznosti na § 13 ods. 3 a § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“).

Krajský súd v Trnave v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že v prejednávanej veci mal za preukázané, že Protokol Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-4-19-2.6/P-J1-17 zo dňa 4. apríla 2017, ktorý žalobca žiadal preskúmať, bol žalobcovi doručený tak, že žalobca prevzal predmetný protokol osobne dňa 4. apríla 2017, čo potvrdil vlastnoručným podpisom. Dňom doručenia predmetného protokolu bol preto deň 4. apríl 2017. Podľa názoru Krajského súdu v Trnave, zákonná dvojmesačná lehota na podanie správnej žaloby vyplývajúca z ustanovenia § 181 ods. 1 SSP uplynula dňa 5. júna 2017 (keďže posledný deň lehoty 4. júna 2017 pripadol na deň pracovného pokoja). Keďže správna žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného bola osobne podaná na krajskom súde až dňa 9. októbra 2017, Krajský súd v Trnave konštatoval, že k jej podaniu došlo po uplynutí zákonnej lehoty, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť. Nedodržanie stanovenej lehoty na podanie správnej žaloby v ustanovení § 181 SSP predstavuje neodstrániteľný nedostatok (podmienku) konania, ktorý má za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí žalobu odmietnuť.

Včas podanou kasačnou sťažnosťou sa žalobca domáhal, aby kasačný súd zrušil napadnuté uznesenie Krajského súdu v Trnave č. k. 14S/70/2017-23 z 21. februára 2018 a vec mu vrátil na ďalšie konanie, eventuálne, aby zrušil Protokol Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-4-19-2.6/P-J1-17 zo 4. apríla 2017 v znení Oznámenia o začatí konania o uložení pokuty z 13. septembra 2017 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, a to z dôvodov podľa § 440 ods. 1 písm. f), písm. g) SSP. Žalobca zároveň žiadal, aby mu kasačný súd priznal náhradu trov konania a trov kasačného konania.

Žalobca v kasačnej sťažnosti namietal, že Krajský súd v Trnave sa nevysporiadal so žalobnými námietkami žalobcu, žalobu odmietol a v odôvodnení uznesenia uviedol, že žalobca nedodržal stanovenú lehotu na podanie správnej žaloby, čo podľa ustanovenia § 181 SSP predstavuje neodstrániteľný nedostatok (podmienku) konania, ktorý má za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí žalobu odmietnuť.

Žalobca poukázal na znenie ustanovenia § 99 ods. 2 SSP, z ktorého vyplýva, že ak žalobca podal žalobu preto, že sa riadil nesprávnym poučením orgánu verejnej správy o tom, že voči jeho rozhodnutiu alebo opatreniu nie j

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.