Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Prerokovanie protokolu písomnou formou - dodatok k protokolu

Dátum: Rubrika: ZO SÚDNEJ PRAXE

Ak inšpektor práce zvolí písomnú formu prerokovania protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu, protokol sa považuje za prerokovaný oznámením posledného úkonu voči kontrolovanému subjektu, t. j. doručením inšpektorom práce vypracovaného dodatku k protokolu kontrolovanému subjektu.

Dodatok k protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu je podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) súčasťou tohto protokolu, a preto nemôže byť samostatným predmetom súdneho prieskumu v správnom súdnictve. 

Posudzovanie zákonnosti dodatku k protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu je predmetom konania o súdnom prieskume protokolu, ku ktorému bol tento dodatok vypracovaný.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR z 29. júna 2016 sp. zn. 3 Sžo 77/2014.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v Žiline napadnutým uznesením sp. zn. 21 S 104/2013-124 z 25. júna 2014 konanie v časti o preskúmanie zákonnosti Protokolu žalovaného č. IZA-05-18.2.2/P-J2-13 z 13. februára 2013 (ďalej len "Protokol") v znení jeho Dodatku č. 1 zo 7. marca 2013 zastavil. Uviedol, že žalobou podanou dňa 16. augusta 2013 sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia uvedeného Protokolu žalovaného zo dňa 13. februára 2013 v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa 7. marca 2013 a v znení Dodatku č. 2 z 25. júna 2013.
Po vyhodnotení splnenia podmienok pre súdny prie­skum napadnutých aktov vydaných žalovaným, Krajský súd v Žiline dospel k záveru, že žaloba smerujúca voči Protokolu v znení jeho Dodatku č. 1 bola podaná oneskorene. Krajský súd v Žiline vyslovil názor, že dňom doručenia napadnutého rozhodnutia je 15. marec 2013, lehota na podanie žaloby začala plynúť 16. marca 2013 a posledným dňom dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby bol štvrtok, 16. máj 2013. Žalobca podal žalobu na pošte dňa 16. augusta 2013.
S poukazom na ustanovenie § 250b ods. 1, § 57 ods. 1, 2, § 250d ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "OSP"), Krajský súd v Žiline konanie zastavil v časti o preskúmanie zákonnosti Protokolu v znení jeho Dodatku č. 1 zo 7. marca 2013 z dôvodu, že žaloba bola v tejto časti podaná oneskorene.
Po doručení Dodatku č. 1 nepodal žalobca správnu žalobu, podal sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Vychádzajúc z petitu žaloby, žiadal žalobca zrušiť Protokol v znení jeho Dodatku č. 1 a č. 2, ale podľa obsahu žaloby namietal postup pri vydávaní Dodatku č. 2 a samotnú zákonnosť Dodatku č. 2, pričom nenapádal žiadne iné závery z Protokolu ani Dodatku č. 1. Predmetom rozhodnutia zostane preskúmanie zákonnosti v Dodatku č. 2 z 25. júna 2013 k Protokolu.
Voči uzneseniu Krajského súdu v Žiline sp. zn. 21 S 104/2013-124 z 25. júna 2014 podal žalobca odvolanie. Uviedol, že dňa 30. novembra 2012 o 9:30 hod. došlo v priestoroch žalobcu k úrazu R. M., ktorý pracoval pre žalobcu ako pridelený zamestnanec spoločnosti P. s. r. o. so sídlom v Žiline. O výsledkoch vyšetrovania príčin úrazu žalovaný spísal Protokol, ku ktorému sa vyjadril žalobca dňa 26. februára 2013, o čom bol následne vyhotovený Dodatok č. 1 k Protokolu zo 7. marca 2013.
V nadväznosti na sťažnosť žalobcu proti postupu žalovaného pri prešetrovaní príčin úrazu žalovaný vykonal opätovné zisťovanie možnosti požitia alkoholu poškodeným R. M. pred úrazom. Žalovaný sa s výsledkami opätovného zisťovania prítomnosti alkoholu v krvi poškodeného R. M. vysporiadal tak, že dňa 25. júna 2013 zmenil Protokol v znení Dodatku č. 1 Dodatkom č. 2 k Protokolu. Po doručení Dodatku č. 2 k Protokolu podal žalobca v dvojmesačnej lehote žalobu.
Z dokumentov obsiahnutých v spise žalovaného vyplynulo, že záver o neprítomnosti alkoholu v krvi poškodeného R. M. v čase úrazu, bol založený len na lekárskej správe, pričom z neho nebolo zrejmé, v aký deň a v akom čase bola krv odobratá a či bola odobratá na zistenie alkoholu alebo aj na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.