Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP (2.)

Dátum: Rubrika: TRENDY

Digitalizácia, automatizácia, teda aj robotizácia hrajú celkom zásadnú úlohu v oblasti moderných a inovatívnych technológií a ich vývoj ide stále dopredu. Zasahujú všetky oblasti spoločenského a hospodárskeho života. Na dôležitosti bude v dôsledku digitalizácie a rastúcich požiadaviek na flexibilitu pracovnej sily ďalej pribúdať schopnosť celoživotného vzdelávania (najmä v digitálnej gramotnosti). Kreativita, emočná inteligencia a flexibilita sú kľúčovými ľudskými schopnosťami, ktoré v blízkej budúcnosti umožnia ľuďom zvyšovať efektivitu pomocou robotov a nie byť nimi nahradení.

Presadzujúca sa digitalizácia a robotizácia
Digitalizácia ponúka veľký potenciál pre inovácie a dynamický rozvoj pracovísk, ale zároveň predstavuje aj nové výzvy pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Predvídaním potenciálnych pracovných rizík spojených s digitalizáciou pracovísk možno maximalizovať výhody nových technológií, ktoré digitalizácia prináša, a zároveň zaistiť, že pracovné prostredie bude bezpečné. Ak bude digitalizácia a robotizácia pracovísk dobre riadená, môže rozvoj nových technológií vytvárať nové príležitosti na zlepšenie pracovných podmienok.
Najväčším prínosom využívania robotiky v oblasti BOZP je nahradenie zamestnancov pracujúcich v nezdravých a nebezpečných podmienkach alebo prostrediach (napr. pri manipulácii s rádioaktívnym materiálom, s výbušninami, s chemikáliami a pod.), keď autonómne roboty vykonávajú špinavé, monotónne alebo nebezpečné pracovné operácie, čím zamedzujú expozícii zamestnancov nebezpečným látkam, hluku a vibráciám a znižujú fyzické, ergonomické a psychosociálne riziká.
Prognostický projekt EU-OSHA
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len "EU-OSHA") predstavila vo svojej správe výsledky prognostického projektu: "Prognóza nových a vznikajúcich rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s digitalizáciou do roku 2025" o náraste digitalizácie práce a súvisiacich výzvach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Správa uvádza okrem iného, že vďaka robotom sa ľudia môžu zbaviť nebezpečnej fyzickej práce a prostredia s chemickým a ergonomickým nebezpečenstvom, a tým znížiť riziká pre BOZP zamestnancov. [1]
V rámci správy bolo poukázané na štyri možné scenáre vývoja. Scenáre umožnili identifikovať nové a vznikajúce výzvy v oblasti BOZP súvisiace s tým, ako by mohli informačné a komunikačné technológie (ďalej len "IKT") meniť používané automatizované systémy, pracovné vybavenie a nástroje; ako je práca organizovaná a riadená; obchodné modely, hierarchie a vzťahy; charakteristiky pracovnej sily; zodpovednosti za riadenie BOZP a zručnosti, znalosti a informácie potrebné na prácu.
Každý scenár predstavuje rôzne výzvy a príležitosti pre BOZP, čiastočne ovplyvnené tempom zmeny, úrovne investícií do výskumu BOZP, štýly riadenia a sociálne normy. Výzvy, ktoré sú pravdepodobne prítomné vo všetkých štyroch scenároch, hoci ich rozsah a vplyv sa môžu líšiť, sú:
-
potenciál automatizácie odstrániť ľudí z nebezpečného prostredia, ale aj zaviesť nové riziká, najmä ovplyvnené transparentnosťou základných algoritmov a rozhraniami človek-stroj;
-
psychosociálne a organizačné faktory, ktoré budú čoraz dôležitejšie, pretože IKT môžu viesť k zmenám v typoch dostupných prác; tempo práce; ako, kde a kedy je hotová; a ako je riadená a kontrolovaná;
-
zvyšujúci sa pracovný stres, najmä v dôsledku vplyvu zvýšeného monitorovania pracovníkov umožnené pokrokom a rastúcou všadeprítomnosťou nositeľných IKT, dostupnosť takmer 24 hodín, sedem dní v týždni (ďalej len "24/7"), nejasné hranice medzi pracovným a súkromným životom a ekonomikou online platforiem;
-
zvyšujúce sa ergonomické riziká v dôsledku nárastu online práce a používania mobilných zariadení v nekancelárskom, priemyselnom prostredí;
-
riziká spojené s novými rozhraniami človek-stroj, najmä súvisiace s ergonómiou a kognitívnym zaťažením;
-
kybernetické bezpečnostné riziká v dôsledku zvýšenej prepojenosti vecí a ľudí;
-
rastúci počet pracovníkov, ktorí sa považujú (správne alebo nesprávne) za samostatne zárobkovo činné osoby a ktorým by mohla klesnúť úroveň BOZP;
-
meniace sa obchodné modely a zamestnanecké hierarchie v dôsledku zvýšeného online a flexibilného fungovania a zavedenia algoritmického riadenia a umelej inteligencie (ďalej len "AI"), ktoré môžu narušiť súčasné mechanizmy riadenia BOZP;
-
algoritmické riadenie práce a pracovníkov, AI, monitorovacie technológie, ako sú nositeľné zariadenia, spolu s internetom vecí a veľkými dátami môžu viesť k strate kontroly pracovníkov nad ich osobnými údajmi, zmení sa problematika ochrany údajov, etické otázky, informačná nerovnosť s ohľadom na BOZP a výkonnostný tlak na pracovníkov;
-
pracovníci, ktorým chýbajú potrebné zručnosti, aby mohli využívať IKT, schopnosť vyrovnať sa so zmenami a dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;
-
častejšie zmeny zamestnania a dlhší pracovný život.
Vďaka robotike a automatizácii ľudia zriedkavejšie pracujú v tradičných nebezpečných prostrediach, zatiaľ čo trendy, ako sú nové formy rozhraní člove
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.