Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (3.)

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME Zo seriálu: Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

V záverečnej 3. časti predmetného článku sú pertraktované kapitoly – Plánovanie a riadenie prevádzky SM BOZP, Hodnotenie výkonnosti SM BOZP a Zlepšovanie SM BOZP. Tieto záverečné kapitoly nadväzujú na časť 1 a 2 predmetného článku, ktoré boli zverejnené v predchádzajúcich číslach časopisu.

Plánovanie a riadenie prevádzky v rámci SM BOZP

Norma požaduje plánovať, zavádzať, riadiť a udržovať procesy potrebné k plneniu požiadaviek systému manažérstva BOZP (ďalej len "SM BOZP") a k realizácii plánovaných opatrení. To však nie je možné realizovať bez stanovenia kritérií pre procesy a uskutočnenia riadenia procesov podľa týchto kritérií. Cieľom požiadavky je nájdenie a priradenie zodpovedajúcich kritérií pre stanovené procesy a nadväzné preukazovanie zhody s nimi na základe stanovených kontrolných činností. Teda stanovené kritériá musia byť priebežne kontrolované a vyhodnocované, aby sa zaistila včasná reakcia na nevyhovujúci výsledok. Základom pre uplatnenie požiadavky sú identifikované hlavné procesy (výrobné, prevádzkové) a tiež aj procesy podporné, napríklad procesy pre riadenie infraštruktúry organizácie. Norma vyžaduje aj udržiavanie a uchovávanie dokumentovaných informácií pre zaistenie dôvery, že procesy boli vykonané tak, ako boli naplánované. Každý proces je realizovaný s určitými požiadavkami a cieľmi. Pre hodnotenie úspešnosti procesu musia byť stanovené a splnené kritériá procesu.
Norma požaduje stanoviť aj prevádzkové kritériá k zaisteniu BOZP a začleniť požiadavky na BOZP do procesov organizácie. Napríklad proces riadenia výroby a služieb by mal zahrňovať tieto postupy:
-
plánovanie výroby a služieb, plánovanie materiálových, výrobných, energetických a odpadových tokov z hľadiska požiadaviek BOZP,
-
schválenie spôsobilosti procesu - preskúmavanie možnosti dodržania stanovených realizačných požiadaviek aj z hľadiska BOZP,
-
monitorovanie a meranie prevádzkových kritérií procesu, monitorovanie odchýlok od požadovaných parametrov, meranie prevádzkových kritérií a ich regulácia spolu so záznamami hodnôt,
-
plánovanie preventívnej údržby, kontroly a revízie strojov a zariadení z dôvodu minimalizácie výskytu nepredvídateľných mimoriadnych udalostí,
-
vytvorenie postupov, ktoré zamedzia nedodržanie ustanovených požiadaviek na bezpečnosť produktov a služieb, poškodenie materiálov spôsobené nevhodnou manipuláciou, skladovaním a dopravou,
-
uplatňovanie postupov pri manipulácii s produktmi, polotovarmi, chemikáliami tak, aby boli doplnené o požiadavky predpisov BOZP,
-
skladovanie surovín, polotovarov a produktov v zásobníkoch obsahujúcich nebezpečné chemické látky tak, aby boli dodržané podmienky stanovené najmä v bezpečnostných listoch a prevádzkových poriadkoch a aby nedochádzalo k ich úniku a vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré môžu mať vplyv na BOZP.
Podľa potreby je nutné stanoviť a zaviesť operatívne plánovanie a riadenie procesov na zlepšenie BOZP. Medzi príklady operatívneho riadenia patrí používanie stanovených pracovných postupov, zaisťovanie kompetencií pracovníkov, aplikovanie požiadaviek BOZP vyplývajúcich z právnych predpisov a ďalších požiadaviek alebo pokynov výrobcov zariadení, stanovenie programov (plánov) preventívnej alebo prediktívnej údržby a kontroly, technické a administratívne spôsoby riadenia a pod.
Norma požaduje vytvoriť, zaviesť a udržovať procesy odstraňovania nebezpečenstiev a znižovania rizík v oblasti BOZP s využitým nasledujúcej hierarchie spôsobov riadenia: vylúčenie (eliminácia) vzniku nebezpečenstiev, nahradenie nebezpečnejších menej nebezpečnými procesmi, operáciami, materiálmi a zariadeniami, použitím technickýc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.