Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Riziká a prevencia na zváračských pracoviskách (1.)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Riziká a prevencia na zváračských pracoviskách

Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nemôže obísť bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov ako i znalostí bezpečnostných technologických postupov pri jednotlivých technológiách a druhoch zvárania. Zváranie ako nenahraditeľná výrobná činnosť má zo svojej podstaty viacero nebezpečenstiev, ktoré musí poznať každý, kto vo zváraní pracuje.

Tak isto musí poznať bezpečnostné ustanovenia, ktorých dodržiavanie zaručí, že nepríde k ohrozeniu života, zdravia, majetku či životného prostredia niekedy až s obrovskými škodami. Zváranie je jedným z najviac rizikových povolaní.

Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nezaobíde bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov ako aj znalosti bezpečnostných technologických postupov pri jednotlivých technológiách a druhoch zvárania.

Rizikových faktorov pri zváraní je celá rada. Vyplývajú zo samotného prostredia, v ktorom sa zvára, z použitej metódy a z technológie zvárania. Ide najmä o riziká ako napr. požiar, výbuch, úraz elektrickým prúdom, úraz pohyblivými časťami zariadenia, popálenie, rozstrek kovu a úlomky trosky, pôsobenie škodlivín, žiarenie, hluk, ergonomické riziká a riziká vyplývajúce z nedodržania vhodných mikroklimatických podmienok.
Pri zváraní a rezaní kovov vznikajú pracovné úrazy podceňovaním bezpečnostných predpisov alebo z nevedomosti. Podceňovanie a nevedomosť spôsobujú nielen veľké ekonomické straty zamestnávateľovi, ale aj poškodenie zdravia pracovníkov.
Povinnosť zamestnávateľa vyhodnocovať riziká vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") § 6 ods. 1 písm. c), kde sa hovorí:
"zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami".
Názvoslovie
Na účely radu noriem o bezpečnostných ustanoveniach pre zváranie sa používajú tieto definície a pojmy:
-
Riziko
- kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohro­zenia, je to miera, stupeň ohrozenia, vyjadruje pravdepodobnosť, že vznikne negatívny jav a dôsledky tohto javu.
-
Nebezpečenstvo
- podstatná, často skrytá vlastnosť alebo schopnosť určitej časti posudzovaného objektu zapríčiniť nežiaducu udalosť, je to zdroj možného poškodenia zdravia, zdroj ohrozenia.
-
Ohrozenie
- aktívna vlastnosť objektu spôsobiť negatívny jav - úraz či škodu - možnosť aktivizovania nebezpečenstva na rozhraní stroj - človek - prostredie.
-
Akceptovateľné riziko
- riziko, ktoré zainteresované osoby pri zohľadnení všetkých prevádzkových a humánnych podmienok sú ochotné znášať (tolerovať).
-
Zostatkové riziko
- to zostávajúca časť z celkového pôvodne zisteného rizika, ktoré zostalo po vykonaní postupu k jeho zníženiu a v posudzovanom čase toto riziko nie je možné viac znížiť, ani ho odstrániť.
-
Nebezpečný priestor
- priestor, v ktorom za určitých okolností (napr. vplyvom prostredia alebo geometrie priestoru) môžu vzniknúť činnosti zapríčiňujúce úraz osoby, ktorá sa v priestore nachádza.
-
Zváracie pracovisko
- pracovný priestor vymedzený na zváranie a na umiestnenie zváracieho, prípadne ďalšieho technologického zariadenia, technologických stanovíšť a manipulačných plôch na operácie súvisiace so zváraním, vykonávanom stále alebo len prechodne bez ohľadu na zabezpečenie pracovnej klímy (napr. v teréne, v hale a pod.).
-
Priestor s nebezpečenstvom výbuchu
- priestor, v ktorom sa môže vyskytnúť za normálnych prevádzkových stavov nebezpečná koncentrácia pre výbuch.
-
Bezpečnostné opatrenia
- technické a organizačné činnosti a ich výsledky na zabezpečenie alebo zvýšenie bezpečnosti pri práci.
-
Analýza rizika
- určenie posudzovaného systému, zisťovanie nebezpečenstva, ohrozenia a rizík.
-
Kontrola rizika
- posúdenie bezpečnosti systému a prijatie zodpovedajúcich opatrení.
-
Riadenie rizika
- sú to všetky postupy od analýzy až po kontrolu rizika vrátane spätnej väzby a vyhodnotenia prijatých opatrení.
-
Hodnotenie rizika
- hodnotenie rizika ako miery ohrozenia počas vykonávania analyzovanej činnosti, a to určenie pravdepodobnosti a dôsledku negatívneho javu a ich vzájomnú kombináciu.
-
Odhadovanie rizika
- odhad pravdepodobnosti rozsahu možného zranenia alebo iného poškodenia zdravia v nebezpečnej situácii.
-
Nebezpečná situácia
- akákoľvek situácia, v ktorej je osoba vystavená jednému alebo viacerým ohrozeniam.
Hodnotením rizík sa myslí proces hodnotenia sprievodných rizík pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov kvôli nebezpečenstvu na pracovisku. Hodnotenie rizík je vyžadované Rámcovou európskou smernicou č. ­89/381/EHS z 12. júna 1989 o zavedení opatrení na podporu zdokonalenia bezpečnosti a zdravia pri práci, zákonom o BOZP, zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a celým radom európskych smerníc týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vykonávať hodnotenia je ale správnou praxou aj bez zákonných požiadaviek, pretože umožňuje konať účinné opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov. Proces prevencie nehôd začína znížením, prípadne úplným odstránením možných rizík, pokračuje vykonaním kolektívnych preventívnych opatrení, až ako posledná možnosť prichádzajú na rad riešenia pomocou osobných ochranných prostriedkov. Vďaka stanoveniu nebezpečenstiev a vyhodnoteniu rizík by mali byť zamestnávateľ alebo osoba poverená riadením práce schopní:
-
urobiť rozhodnutie o požadovaných ochranných opatreniach a zohľadniť tak príslušné právne požiadavky,
-
kontrolovať, či sú zavedené opatrenia zodpovedajúce,
-
uprednostniť akékoľvek iné opatrenia, ktoré sa považujú za potrebné,
-
preukázať (pracovníkom alebo regulačným orgánom), že bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov boli erudovane posúdené,
-
zistiť, či sa v úrovni ochrany pracovníkov dosiahlo zlepšenie.
Hodnotenie rizík by malo:
-
stanoviť nebezpečenstvo,
-
stanoviť, ktorí pracovníci sú týmito rizikami potenciálne ohrození,
-
odhadovať súvisiace riziká,
-
zvážiť, či možno tieto riziká odstrániť, a ak nie,
-
rozhodovať o prípadných ďalších opatreniach potrebných na prevenciu alebo zníženie rizík.
Rizikové faktory
Rizikové faktory možno rozdeliť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.