Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aké zmeny priniesla novela zákona o BOZP

Dátum: Rubrika: LEGISLATÍVA

Národná rada SR schválila 16. marca 2022 zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), a to s účinnosťou od 1. januára 2023. Novelou sa mení a dopĺňa tiež zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom novely je najmä precizácia doterajšej právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej zosúladenie s potrebami aplikačnej praxe, zapracovanie systémových zmien ako aj zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň BOZP. Novelou zákona sú dotknuté subjekty zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

Novela s dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zosúlaďuje:
-
lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze,
-
úpravy a intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,
-
sprecizuje lehoty aktualizačných odborných príprav,
-
umožňuje odbornému zástupcovi zodpovednému za odborné vykonávanie činností vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
-
zákon obsahuje aj úpravu podmienok, za ktorých bude možné udržať si zdravotnú spôsobilosť aj v prípade dočasnej práceneschopnosti a tiež
-
upravuje povinnosť nahlásenia zmeny údajov školiteľov, a to do 30 dní.
Z dôvodu systematického zvyšovania kvality a úrovne BOZP novela zjednocuje podmienky na získanie oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby.
S cieľom zvyšovania úrovne BOZP novela zlučuje odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika s tým, že odborná spôsobilosť bezpečnostného technika sa zlúči s odbornosťou súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika.
Vychádzajúc z potrieb aplikačnej praxe sa dopĺňa kompetencia Národného inšpektorátu práce vykonať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika v zmysle § 28 zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov ods. 5 sa slovo "dva" nahrádza slovom "tri", a ktorý znie:
(5) Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia..., aby sa vykonávalo najmenej raz za
tri roky
, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.
Opakované oboznamovania zamestnancov s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa upravuje z pôvodných dvoch rokov na tri roky, s dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže.
2. V § 10 Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov druhej vete sa vynechávajú slová "poskytnúť primeraný čas" a nahrádzajú slovami "určiť im lehotu najmenej piatich pracovných dní odo dňa predloženia podkladov".
Cieľom tejto právnej úpravy je daná možnosť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, aby sa mohli oboznámiť s podkladmi a mali dostatočný čas na vyjadrenie sa napríklad ku návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu, ako aj k iným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi.
3. V § 12 Práva a povinnosti zamestnancov ods. 2 písm. d) sa slová " ods. 13" nahrádzajú slovami "ods. 14".
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru.
4. V § 12 Práva a povinnosti zamestnancov ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová "alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi".
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru.
5. V § 13 Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie nasledujúco:
"15) Napríklad zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z.z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z.z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2017 Z.z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z.z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z.z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2017 Z.z."
6. V § 14 Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení ods. 3 písmeno e) ZNIE nasledujúco:
"e) je akreditovaná podľa osobitného predpisu19) na vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od zainteresovaných strán (typ A) a na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov, osôb a systémov riadenia (manažérstva)."
Cieľom tejto právnej úpravy je zjednotiť a stanoviť jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby (OPO). V zmysle uvedeného bodu je žiadateľ povinný predložiť k žiadosti o vydanie oprávnenia na činnosť oprávnenej OPO nasledovné osvedčenia o akreditácii:
1.
osvedčenie na vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od zainteresovaných strán (typ A),
2.
osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov,
3.
osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu osôb,
4.
osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu systémov riadenia (manažérstva).
Uvedené osvedčenia vydáva Slovenská národná akreditačná služba s dobou platnosti 5 rokov (reakreditácia každých 5 rokov).
Poznámka pod čiarou k odkazu 19) znie nasledujúco:
"19) Zákon č. 505/2009 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
7. V § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
"(9) Ak lehota podľa odseku 6 alebo podľa odseku 8 uplynie v období, keď je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), uznaná za dočasne práceneschopnú pre chorobu alebo úraz, lehota sa považuje za zachovanú, ak táto fyzická osoba sa podrobí lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo absolvuje aktualizačnú odbornú prípravu do troch mesiacov od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. V období od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti do oznámenia výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci alebo do absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy nemôže fyzická osoba vykonávať činnosť, na ktorú má vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b)."
Cieľom tejto právnej úpravy je umožniť fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť overenia zdravotnej spôsobilosti spočíva v tom, že nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď sa im oznámi výsledok lekárskej preventívnej prehliadky. Uvedená úprava umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca.
Doterajšie odseky 9 až 13 v § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad sa označujú ako odseky 10 až 14.
Úpravy sú legislatívno-technického charakteru.
8. V § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad ods. 12 (prv označovaný ako 11) písm. a) sa slová "odseku 10" nahrádzajú slovami "odseku 11".
Legislatívno-technické úpravy.
9. V § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad ods. 13 (predtým označovaný ako 12) sa slová "Odseky 1 až 11" nahrádzajú slovami "Odseky 1 až 12".
Legislatívno-technické úpravy.
10. V § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad ods. 14 (predtým označovaný ako 13) písm. a) sa slová "odsekov 6 až 11" nahrádzajú slovami "odsekov 6 až 12".
Legislatívno-technické úpravy.
11. V § 17 Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária ods. 4 písm. a) sa vypúšťa slovo "autorizovaného".
Legislatívno-technické úpravy.
12. V § 17 Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.