Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Mediácia pracovného sporu

Dátum: Rubrika: Z PRAXE

Otázky a sporné body vznikajúce z pracovnoprávnych vzťahov patria svojou obšírnosťou k pomerne náročným typom sporov. Hlavným a základným právnym predpisom, z ktorého sa pri pracovnoprávnych vzťahoch vychádza je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Medzi zamestnancami a zamestnávateľmi je pomerne veľké množstvo vzájomných práv a povinností, ktoré je potrebné na obidvoch stranách dodržiavať.

V prípade, ak príde na jednej alebo druhej strane k nedodržiavaniu vzájomných práv a povinností, existuje viacero možností, ako ich riešiť. Jednou z možností je riešenie súdnou cestou, keď v zmysle Zákonníka práce
„zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde“.
Jednou z ďalších možností, ktorú môžu zamestnanci využiť, je podanie podnetu a oznámenia v zmysle zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z.o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“), keď tento zákon hovorí, že
„podnetom sa rozumie podanie zamestnanca, resp. zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov“
, resp.
„oznámením sa rozumie podanie ostatných bývalých zamestnancov a iných osôb (právnických alebo fyzických), ktorým oznamujú inšpektorátu práce podozrenie z porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
Okrem menovaných súdnych, úradných a formalizovaných spôsobov existuje možnosť riešenia pracovnoprávnych vzťahov aj zmierlivou cestou prostredníctvom mediácie v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z.Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý
„sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a
pracovnoprávnych vzťahov“.
Podľa uvedeného zákona
„mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu“
, a kedy
„mediátorom je fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie“.
 
 
 
 
 
 
V zjednodušenej forme môžeme uviesť, že mediácia označuje spôsob pokojného riešenia konfliktov a sporov, ktorého cieľom je dohoda. V širšom zmy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.